Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 394/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium kolejnym studentom z powiatowej listy rankingowej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 413/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 KWIETNIA 2006R.)

Uchwała nr 394/06

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium kolejnym studentom z powiatowej listy rankingowej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 8 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów  w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa przyjętego uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa następnie zmienioną uchwałą Nr XLI/299/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia   5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu widzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.  

 Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 § 1 

Zatwierdza się przyznanie stypendium dla studentów: Małgorzaty Makiła, Patrycji Iwańskiej, Pawła Szczepańskiego, Anny Barcik, Bogumiły Kluczyk, Sławomira Pawęska, Eweliny Piątek, Mateusza Maliszewskiego, Anny Borowskiej, Iwony Piotrowskiej, Karoliny Malinowskiej, Katarzyny Michalskiej, Moniki Sulima, Andżeliki Nowak, Pawła Skrajdy  i Zuzanny Kaszeckiej znajdujących się na kolejnych pozycjach powiatowej listy rankingowej, sporządzonej przez Komisję Stypendialną w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 § 2 

Traci moc załącznik do uchwały nr 383/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia   22 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 § 3 

Aktualna lista stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

 § 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie,   ul. Warszawska 19, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR. 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 UZASADNIENIE

W związku z tym, że 10 studentów, którzy otrzymali stypendium za okres od 1 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku nie było uprawnionych do otrzymywania stypendium w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006", ponieważ otrzymali stypendium o charakterze socjalnym z uczelni (studenci złożyli fałszywe oświadczenia), a tym samym zaprzestaniem spełniania przez studentów kryteriów regulaminowych uprawniających do korzystania ze stypendium, przewodnicząca Komisji Stypendialnej powołanej uchwałą nr 380/2005 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w ramach wymienionego projektu wystąpiła z wnioskiem z dnia 20 lutego 2006 roku do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie przyznania stypendium dla studentów: 

1.      Makiła Małgorzata (pozycja na liście rankingowej kandydatów 44),

2.      Iwańska Patrycja  (pozycja na liście rankingowej kandydatów 46),

3.      Szczepański Paweł (pozycja na liście rankingowej kandydatów 48),

4.      Barcik Anna (pozycja na liście rankingowej kandydatów 49),

5.      Kluczyk Bogumiła (pozycja na liście rankingowej kandydatów 50),

6.      Pawęska Sławomir (pozycja na liście rankingowej kandydatów 51),

7.      Piątek Ewelina (pozycja na liście rankingowej kandydatów  54),

8.      Maliszewski Mateusz (pozycja na liście rankingowej kandydatów 55),

9.      Borowska Anna (pozycja na liście rankingowej kandydatów 56),

10.  Piotrowska Iwona (pozycja na liście rankingowej kandydatów 57).

 Jednocześnie przewodnicząca poinformowała przy tym, że studenci: Rajmund Romanowski (pozycja na liścia rankingowej kandydatów 43), Torłop Beata (pozycja na liście rankingowej kandydatów 45), Kudełka Kamila (pozycja na liście rankingowej kandydatów 47), Żyra Monika (pozycja na liście rankingowej kandydatów 52) oraz Żyra Katarzyna (pozycja na liście rankingowej kandydatów 53) również otrzymali  stypendium o charakterze socjalnym  z uczelni.

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 4 regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii    Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, następnie zmienioną uchwałą Nr XLI/299/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania   i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006  w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa jednym z kryteriów uprawniających do pobierania stypendium w ramach projektu jest nie pobieranie innego stypendium o charakterze socjalnym.

Z kolei zgodnie z  § 5 ust. 8 wyżej wymienionego regulaminu, w przypadku pojawienia się możliwości przyznania dodatkowego stypendium, prawo do otrzymywania stypendium w wysokości proporcjonalnej do okresu, na które zostało przyznane, uzyskuje kolejny student/studentka z utworzonej w momencie naboru uczestników projektu powiatowej listy rankingowej, po zatwierdzeniu przyznania stypendium przez Zarząd Powiatu.

Ponadto Przewodnicząca Komisji Stypendialnej z uwagi na otrzymane pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 6 lutego 2006 roku (WUP-RPP-8511-29/JB/06) informujące, iż w województwie pomorskim, zostały udostępnione środki, które umożliwiają realizację projektu i nie mają zastosowania zapisy zgodnie z pismem Przewodniczącego Konwentów Starostów Województwa Pomorskiego z 19 grudnia 2005 roku dotyczące zmniejszenia liczby Beneficjentów Ostatecznych z planowanych 46 na 40, wystąpiła z wnioskiem z dnia 20 lutego 2006 r. o zatwierdzenie przyznania stypendium dla 6 studentów znajdujących się na kolejnych pozycjach powiatowej listy rankingowej, utworzonej w momencie naboru uczestników projektu: 

1.      Malinowska Karolina (pozycja na liście rankingowej kandydatów 59),

2.      Michalska Katarzyna (pozycja na liście rankingowej kandydatów 61),

3.      Sulima Monika (pozycja na liście rankingowej kandydatów 62),

4.      Nowak Andżelika (pozycja na liście rankingowej kandydatów 63),

5.      Skrajda Paweł (pozycja na liście rankingowej kandydatów 64),

6.      Kaszecka Zuzanna (pozycja na liście rankingowej kandydatów 65).

 Jednocześnie informując, że studentka Zabłońska Katarzyna (pozycja na liścia rankingowej kandydatów 58) oraz studentka Kuźma Beata (pozycja na liście rankingowej kandydatów 60) otrzymują stypendium o charakterze socjalnym  z uczelni.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 16-05-2016 10:57