Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIX/354/06 z dnia 2006-06-26 w sprawie nadania statutu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

 Uchwała Nr XLIX/354/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

 w sprawie nadania statutu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

             Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U.  Nr 142, poz.1592 z póź. zm)

 Rada Powiatu, uchwala co następuje: 

§ 1 

            Nadaje się statut Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

 § 2 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

            Konieczność podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Starostwa wynika z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ze zmianą obowiązującą od 01.01.2006r., która w art. 20 ust. 2 stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Proponowany statut Starostwa zawiera postanowienia, o których mowa w ustawie. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa nadany Uchwałą Nr XLIV/322/2006 z dnia 27 lutego 2006 r., którego postanowienia pozostają w mocy. Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie jest uzasadnione.

 

 

                                            S T A T U T

STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Starostwo Powiatowe, zwane dalej ?Starostwem? jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego.
 2. Starostwo, powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjną powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży stanowią powiatową administrację zespoloną.
 3. Siedziba starostwa  znajduje się w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
 4. Starostwo używa pieczęci nagłówkowej o treści:

Starostwo Powiatowe

ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

 

§ 2

 

 1. Przy Starostwie działa gospodarstwo pomocnicze będące jednostką organizacyjną powiatu bez osobowości prawnej pod nazwą ?Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie? z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiego 19.
 2. Przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka, o którym mowa w pkt 1 jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności obsługa techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka działający jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę Powiatu Kwidzyńskiego.

 Rozdział II

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 3

 

 1. Starostwo jest jednostką organizacyjną prowadzącą samodzielnie gospodarkę  finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan dochodów i wydatków, zwany ?planem finansowym?.
 3. Plan finansowy zatwierdza Starosta Kwidzyński na rok kalendarzowy, zwany ?rokiem budżetowym?.
 4. Rachunkowość Starostwa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dot. jednostek budżetowych.
 5. Wynagrodzenia pracowników Starostwa ustalane jest w oparciu o odrębne przepisy.

 

Rozdział III

Zadania Starostwa Powiatowego

 

§ 4

 

Przedmiotem działalności Starostwa jest realizacja zadań własnych powiatu określonych ustawami, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych określonych uchwałami rady i zarządu, nie przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

 

Rozdział IV

Organizacja i zarządzanie

 

§ 5

 

 1. Pracą Starostwa kieruje starosta na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki jego pracy.
 2. Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy wicestarosty, członków zarządu, skarbnika i sekretarza powiatu oraz dyrektorów wydziałów.

 

§ 6

 

      Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania Starostwa i zakres zadań jednostek organizacyjnych Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego uchwalony przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 7

 

 1. Statut starostwa  nadaje Rada Powiatu Kwidzyńskiego.
 2. Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania statutu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 10:27