Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIX/360/06 z dnia 2006-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu kwidzyńskiego do spółki pod firmą Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Gór

Uchwała Nr XLIX/360/2006
 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
 z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu kwidzyńskiego do spółki pod firmą Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn

 

 Na podstawie art. 4 pkt 1 ust. 10, ust. 13, ust. 17, ust. 21 i art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami ) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r. Nr 9 poz. 43 z póż. zmianami )  oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z póź. zmianami )    

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje : 

 

§ 1 

  1. Rada Powiatu Kwidzyńskiego wyraża zgodę na przystąpienie powiatu kwidzyńskiego do spółki pod firmą Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn, zwanej dalej Spółką.
  2. Rada Powiatu Kwidzyńskiego wyraża zgodę na objęcie 80 ( słownie : osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 PLN ( słownie : pięćset złotych ) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pokrycia ich wkładem pieniężnym do kwoty 40.000,00 PLN ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych) 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z przeznaczeniem do objęcia przez powiat kwidzyński.

 

UZASADNIENIE

 

Przystąpienie powiatu kwidzyńskiego do spółki pod firmą Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn przyczyni się do wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspieranie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, jako strategicznego elementu gospodarki. Poprzez udział powiatu kwidzyńskiego w Spółce, zarządzającej Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym, rozwinięta zostanie współpraca w zakresie tworzenia partnerstwa z podmiotami działającymi na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. W zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej udzielona zostanie pomoc tym grupom mieszkańców powiatu, którzy nie dysponują, lub maja ograniczone możliwości pełnego samodzielnego rozwoju w tym zakresie.  Dzięki podjęciu współpracy, w ramach Spółki, z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu kwidzyńskiego wsparty zostanie proces podejmowania i prowadzenia działalności o charakterze innowacyjnym, którego celem jest opracowanie i wdrażanie nowych, lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Będzie to jeden z czynników decydujących o pozycji gospodarki powiatu kwidzyńskiego w warunkach zjednoczonej Europy. Działalność spółki przyczyni się do promocji powiatu, ożywienia gospodarczego powiatu oraz wzrostu jego potencjału i konkurencyjności, a także atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy.

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki do jej celów należy : pełnienie roli podmiotu zarządzającego Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspieranie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, współpraca w zakresie tworzenia partnerstwa z podmiotami działającymi na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, wspieranie podejmowania i prowadzenia działalności o charakterze innowacyjnym, której celem jest opracowanie i wdrożenie nowych, lub istotnie ulepszonych produktów i procesów oraz współpraca z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu kwidzyńskiego. Natomiast przedmiotem działalności Spółki jest : działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 67.13.Z ), zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11.Z ), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.12.Z ), wynajem nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.20.Z ), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( PKD 70.31.Z ), zarządzanie nieruchomościami na zlecenie ( PKD 70.32.Z ), wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ( PKD 71.34 ), prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych ( PKD 73.10.G ), działalność prawnicza ( PKD 74.11.Z ), działalność rachunkowo – księgowa ( PKD 74.12.Z ), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKD 74.14.A ), zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ( PKD 74.14.B ), działalność holdingów ( PKD 74.14.Z ), badania i analizy techniczne ( PKD 74.30.Z ), reklama ( PKD 74.40.Z ), działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników ( PKD 74.50.A ), działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ( PKD 74.85.Z ), działalność związana z organizacją targów i wystaw ( PKD 74.87.A ), pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 74.87.B ), kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 80.42.B ), działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 93.05.Z ).

Powyższy przedmiot działalności Spółki wpisuje się realizację zadań samorządu powiatowego w zakresie gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i promocji powiatu jako zadania o charakterze ponadgimnnym.

Obecnie jedynym wspólnikiem założycielem Spółki jest Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego, a kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 PLN.

Przystąpienie powiatu do Spółki oraz jej działalność jest istotnym elementem realizacji zapisów Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu kwidzyńskiego oraz Programu wspierania rozwoju istniejących i powstających małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu kwidzyńskiego.  

Źródłem finansowym wniesienia na rzecz kapitału zakładowego Spółki środków finansowych będzie budżet powiatu kwidzyńskiego.

Klasyfikacja budżetowa :

Dział : 150

Rozdział : 15011

§ 6010

W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały w przedłożonej treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 10:22