Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIX/353/06 z dnia 2006-06-26 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006.

Uchwała  nr XLIX/353/2006 

                                           Rady  Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 26 czerwca 2006 r.

  o zmianie uchwały  nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2006.

 

 Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249 poz. 2104, ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 1 

W uchwale nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2006, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1,4,5 oraz  § 6 otrzymują brzmienie:

 

?§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 55.156.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez  powiat w wysokości  4.987.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)      dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.441.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)     dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.363.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2006, w wysokości  53.889.856 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki na zadania własne w wysokości 48.902.586,00 zł,

2)     wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

     w wysokości 4.987.270,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:

1)     na wydatki majątkowe kwotę 4.206.562,00 zł,

2)     na wydatki bieżące kwotę 49.683.294,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.215.128,00 zł,

b)    na dotacje z budżetu - 1.506.075,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu - 822.750,00 zł,

d)    na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 86.000,00 zł,

e)     na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.363.925,00 zł.

5.     Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych ustala się w wysokości 1.637.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do uchwały.

 6.     Ustala się nadwyżkę budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały w wysokości 1.266.242,00 zł, którą  przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

7.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2006, zgodnie  z załącznikiem nr 1 do uchwały w wysokości 4.004.947,00 zł , z tego:

1)     wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.404.947,00 zł,

2)     pożyczka długoterminowa w wysokości 600.000,00 zł.

 8.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 5.271.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 4 Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 5 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

 6 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na rok 2006 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.?

 

1.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 10:20