Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXXII/Nr 237/05 z dnia 2005-03-15 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005.

                                  Załącznik Nr 3

                                                              do protokołu Nr 32/XXXII

       z XXXII sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                               z dnia 15 marca 2005 r.

 

 

Uchwała  nr XXXII/237/2005 

Rady  Powiatu  Kwidzyńskiego 

z dnia 15 marca 2005 r.

 

o zmianie uchwały  nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2005. 

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 124 , art. 128 ust.2 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r nr 15 poz. 148, z póź. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2005, wprowadza się następujące zmiany:

 § 1,5,8  i  § 9 otrzymują brzmienie: 

?§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2005 w wysokości  54.270.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości  4.240.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.319.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.129.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2005, w wysokości  59.369.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania własne w wysokości 55.129.267,00 zł,

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.240.241,00 zł .

4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:

1) na wydatki majątkowe kwotę 9.125.988,00 zł,

2) na wydatki bieżące kwotę 50.243.520,00 zł, w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.455.456,00 zł,

b) na dotacje z budżetu - 1.733.370,00 zł,

c) na obsługę długu powiatu - 1.209.800,00 zł,

d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 139.000,00 zł,

e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.129.822,00 zł. 

5. Ustala się deficyt budżetu powiatu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały w wysokości 5.099.143,00 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami powiatu. 

6. Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2005 w wysokości 10.325.235,00 zł , z tego:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.400.000,00 zł,

2) kredyt długoterminowy w wysokości 3.800.000,00 zł,

3) pożyczka na prefinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 4.125.235,00 zł. 

7. Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2005 w wysokości 5.226.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.? 

? 5 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały?. 

? 8 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na rok 2005 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały?. 

? 9 Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kwidzynie do: 

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr  XXX /226/ 2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych w 2005r. dochodach budżetu powiatu ,

2) zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 4.125.235 zł, zgodnie z uchwałą nr/2362005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2005r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą ?Budowa ?małej? obwodnicy dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami?,

3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.? 

§ 2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 18-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 12:36