Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIV/278/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji X Dożynek Powiatowych.

Uchwała XLIV/278/2010
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji X Dożynek Powiatowych.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 § 1.

Powierza się Miastu i Gminie Prabuty prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury
i promocji powiatu dotyczącego organizacji w miesiącu sierpniu 2010 r. X Dożynek Powiatowych - święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 § 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Miasto i Gmina Prabuty otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Miastem i Gminą Prabuty porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego
w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

 § 4.

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury
i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).

Zgodnie z art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539) jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia. Dodatkowo z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wynika, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na organizację X Dożynek Powiatowych, jako zadania powierzonego do realizacji gminie, w budżecie powiatu na 2010 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 15.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania określi porozumienie, do zawarcia którego upoważniony został zarząd powiatu.

Dożynki Powiatowe są otwartą imprezą kulturalną dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, nawiązującą do tradycji ludowej. Uroczystość dożynkowa w powiecie kwidzyńskim odbędzie się już po raz dziewiąty. Co roku organizatorem imprezy jest inna gmina z terenu powiatu. Gospodarzem tegorocznej imprezy jest Miasto i Gmina Prabuty.

W ramach święta, obok części oficjalnej, odbędą się występy artystyczne, konkursy oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe. Dożynki Powiatowe, jako duża, cykliczna impreza kulturalna, przyczynią się również do promocji naszego powiatu
w regionie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji X Dożynek Powiatowych jest w pełni uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-04-2010 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-04-2010 11:38