Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIV/279/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XI Dni Powiatu Kwidzyńskiego.

 
Uchwała Nr  XLIV/279/2010
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
 

w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XI Dni Powiatu Kwidzyńskiego.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

Powierza się Gminie Gradeja prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury
i promocji powiatu dotyczącego organizacji w dniach 28-29.05.2010 r. w miejscowości Gardeja XI Dni Powiatu Kwidzyńskiego, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

§ 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Gradeja otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminą Gradeja porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

§ 4.

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury
i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).

Z kolei art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539) stanowią, że jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia. Dodatkowo z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wynika, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na organizację Dni Powiatu Kwidzyńskiego, jako zadania powierzonego do realizacji gminie, w budżecie Powiatu Kwidzyńskiego na 2010 r. zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania określi porozumienie, do zawarcia którego upoważniony został Zarząd Powiatu.

Dni Powiatu Kwidzyńskiego są otwartą imprezą kulturalną dla mieszkańców powiatu. W 2010 r. odbędą się już po raz jedenasty. Co roku organizatorem imprezy jest inna gmina
z terenu powiatu kwidzyńskiego, zaś gospodarzem tegorocznej imprezy jest Gmina Gradeja. Stąd też Dni Powiatu Kwidzyńskiego odbędą się w dniach 28-29 maja 2010 r. w miejscowości Gradeja.

W ramach imprezy odbędą się występy artystyczne oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe.

Dni Powiatu Kwidzyńskiego, jako duża, cykliczna impreza kulturalna przyczynią się do promocji naszego powiatu wśród mieszkańców naszej społeczności, jak również w regionie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji XI Dni Powiatu Kwidzyńskiego jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-04-2010 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-04-2010 11:45