Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 322/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uchwała  Nr 322/ 10
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 35 i art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 1, § 5 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie, formularz ofertowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią, odpowiednio, załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3

Ogłoszenie zamieszcza się na łamach prasy codziennej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

§ 4

W celu przeprowadzenia konkursu ofert powołuje się komisję konkursową w składzie:

1.  Jerzy Piórczyński                -  przewodniczący

2.  Aleksandra Gałka               -  członek

3.  Leszek Wiśniewski -  członek

§ 5

Komisja przeprowadzi konkurs na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

 

§ 6

Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 322/10

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 lipca 2010 r.

 

 

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

 

na podstawie art. 35 i art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. Nr 93, poz. 592) ogłasza

 

KONKURS OFERT

na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia

obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

i zaprasza podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, do składania ofert i uczestnictwa w konkursie.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych
z zakresu promocji zdrowia i przeprowadzenie edukacji zdrowotnej ok. 900 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Świadczenia będą finansowane z budżetu powiatu kwidzyńskiego.

 

Umowa będzie zawarta na czas określony od września do grudnia 2010 r. Termin rozpoczęcia realizacji świadczeń zdrowotnych: od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2010 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,
w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz odebrać obowiązujące formularze oferty
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego Starostwa Powiatowego
w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b (pok. 219), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
tel. (55) 646 50 09.

 

Oferty spełniające wymagania wyszczególnione w § 8 pkt 1 rozporządzenia i określone
w Szczegółowych warunkach konkursu ofert należy składać, w formie pisemnej i w zamkniętych kopertach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b (w Punkcie Informacyjnym), do dnia 30 sierpnia 2010 r., do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b (pok. 214).

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. 

Termin związania ofertą mija z dniem podpisania umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie dotyczącym konkursu ofert albo w dniu unieważnienia postępowania konkursowego, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę, a po rozstrzygnięciu konkursu do udzielającego zamówienia umotywowany protest
na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.

                                                                                                           Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 322 /10

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 lipca  2010 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

INFORMACJE  O  OFERENCIE

Pełna nazwa oferenta

 

 

Siedziba

 

 

Numer telefonu,  fax, adres e-mail

 

Forma organizacyjna

Data i numer wpisu do właściwego rejestru oraz oznaczenie organu dokonującego wpisu

 

NIP

 

REGON

 

Nazwa banku

 

Nr konta

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Numer polisy .................................................................................................

Data ważności: od ………………………… do ……………………...........

Dyrektor / kierownik

osoba (osoby) upoważniona

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta z upoważnienia do zawierania umów cywilno-prawnych

 

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

(składane w formie ponumerowanych załączników)

Załącznik nr 1

Opis realizacji zamówienia (w tym: określenie sposobu naboru i rejestracji osób, harmonogram działań, organizacja udzielania świadczeń, sposób dokumentowania)

Załącznik nr 2

Proponowany czas trwania umowy i miejsce realizacji świadczeń (adres, tel. fax)

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia (kontakt tel., fax, e-mail)

Załącznik nr 3

Posiadane zasoby:

- kadrowe / zespół realizatorów: wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób
    udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego konkursem,

- lokalowe i wyposażenie: określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę
   i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności (ważne z punktu widzenia
   realizacji zamówienia)

Załącznik nr 4

Proponowana kwota należności za realizację zamówienia wraz z kalkulacją kosztów: określenie należności w przeliczeniu na 1 osobę objętą zamówieniem, planowana liczba świadczeń, koszty szczegółowe

Załącznik nr 5

Dokumenty potwierdzające doświadczenie i wiarygodność oferenta w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego konkursem

Załącznik nr 6

Aktualny statut oferenta i schemat organizacyjny

Załącznik nr 7

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego

     

 

…………………………………

Data ………………………                                                                                 podpis oferenta

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 322/10

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 lipca  2010 r.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych

z zakresu promocji zdrowia

obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

I.         Organizacja konkursu ofert

 

1.      Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, jest Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

2.      Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie:

-    ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r.,
      Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),

-    rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie
      umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592 ),

-    niniejszych warunków  konkursu ofert.

3.      Wszelka korespondencja związana z postępowaniem konkursowym kierowana jest na adres Starostwa Powiatowego, 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b.

4.      Materiały informacyjne, w tym wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b (pok. 219), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
tel. (55) 646 50 09.

 

II.        Przedmiot konkursu ofert

 

1.    Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych
z zakresu promocji zdrowia i przeprowadzenie edukacji zdrowotnej ok. 900 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym:

a.   zajęcia teoretyczne - w wymiarze … godzin,

b.   przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na fantomie - w wymiarze … godzin,

oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji zamówienia.

2.    Świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie i będą finansowane z budżetu powiatu kwidzyńskiego.

3.    Wysokość środków, zaplanowanych w budżecie powiatu na zakup usług zdrowotnych
w 2010 roku, wynosi 13 000 złotych.

4.    Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego.

5.    Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

III.      Podmioty biorące udział w konkursie

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89
z późn. zm.), uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, posiadające odpowiedni sprzęt i kadrę, gwarantujące właściwą realizację zamówienia.

 

IV.       Przygotowanie i składanie oferty

 

1.      Ofertę przystąpienia do konkursu należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym, dostępnym w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

2.      Oferta, dla uznania jej ważności - niezależnie od składników obowiązkowych określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r.
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93,
poz. 592) – musi zawierać wszystkie dokumenty lub poświadczone za zgodność
z oryginałem ich kserokopie, wymienione w formularzu ofertowym.

3.      Każda strona oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4.      Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem: „Konkurs ofert
na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia” - należy kierować na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b (w Punkcie informacyjnym), do dnia 30 sierpnia 2010 r., do godz. 12.00 (w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Starostwa Powiatowego).

5.      Oferta sporządzona niezgodnie z wymaganiami, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych i nie podlega rozpatrzeniu.

 

V.        Tryb i kryteria wyboru ofert

 

1.      Konkurs ofert przeprowadzi komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

2.      Komisja przeprowadzi konkurs na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

3.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b (pok. 214).

4.      Komisja konkursowa, wybierając najkorzystniejszą ofertę, dokona oceny złożonych ofert na warunkach określonych w przedmiotowym rozporządzeniu oraz niniejszych zasadach.

5.      Przy ocenie merytorycznej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:     

a.   cena proponowanych świadczeń - maksymalnie 10 punktów,

b.   kwalifikacje osób realizujących zamówienie - maksymalnie 5 punktów,

c.     posiadany przez oferenta sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych
z zakresu objętego konkursem - maksymalnie 5 punktów,

d.    doświadczenie i wiarygodność oferenta w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia,
w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu - maksymalnie 5 punktów.

6.      Członkowie komisji konkursowej każdą ofertę oceniają indywidualnie, przyznając
określoną liczbę punktów.

7.      Ocenę merytoryczną komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie
przez wszystkich członków komisji.

8.      Wszystkie oceny oferty odnotowuje się na arkuszach ocen stanowiących wraz
z protokołem dokumentację przebiegu konkursu ofert.

9.      Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządzi protokół, który przedstawi
do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

10.  Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem, podejmie Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

11.  O rozstrzygnięciu konkursu, jego wyniku i terminie zawarcia umowy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

VI.       Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą mija z dniem podpisania umowy na świadczenia zdrowotne
w zakresie dotyczącym konkursu ofert albo w dniu odrzucenia jego oferty lub unieważnienia postępowania konkursowego, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII.     Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert

 

1.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia na świadczenia zdrowotne, będące przedmiotem konkursu ofert, reguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim, jako Zamawiającym a podmiotem przyjmującym zamówienie.

2.      Świadczenia zdrowotne będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2010 r.

3.      Rozliczenie finansowe i przedłożenie faktur nie może przekroczyć 17 grudnia 2010 r.

4.      Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zamówienia określonego umową należy przedłożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2010 r.

 

VIII.    Postanowienia końcowe

 

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania z postępowania konkursowego lub zawarcia umowy bez podania przyczyny.

2.      Skargi i protesty dotyczące konkursu oferent może składać w trybie przewidzianym
w rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym opisem mają zastosowanie przepisy   wymienione na wstępie.

 

 

 Wzór

UMOWA

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

zawarta w dniu .................... 2010 r. w Kwidzynie, na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego, pomiędzy:

 

Powiatem Kwidzyńskim, reprezentowanym przez:

1. ……………………  - Starostę Kwidzyńskiego,

2. ……………………  - członka zarządu,

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”

a

......................................., reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,

 

o następującej treści:

§ 1

 

1.   Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia.

2.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia edukacji zdrowotnej
900 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym:

a.   ……………………,

b.   ……………………,

oraz sporządzenia sprawozdania z realizacji zamówienia.

§ 2

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego konkursem i zobowiązuje się wykonać je w terminie.

 

§ 3

1.      Udzielający zamówienia za realizację zadania zapłaci Przyjmującemu zamówienie kwotę
w wysokości …………………… zł (słownie: ……………………………….).

2.      Należność Przyjmującego zamówienie, o której mowa w ust. 1, wypłacona zostanie przez Udzielającego zamówienie w …… ratach płatnych w ciągu 14 dni na podstawie wystawionych faktur na rachunek bankowy ………………………… nr rachunku: ………………………………………..

3.      Faktury, o których mowa wyżej, mogą być wystawione dopiero po zakończeniu
etapu zajęć w danej szkole/szkołach oraz przedłożeniu sprawozdania o liczbie przeszkolonych uczniów i ilości zrealizowanych godzin, potwierdzonego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej powiatu kwidzyńskiego.

4.      Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zakończenia wykonania zadania oraz przedłożenia rozliczenia wraz z fakturą nie później niż do dnia 17.12.2010 r.

§ 4

 

Strony ustalają harmonogram realizacji umowy:

1)      od 13.09.2010 r. do 10.12.2010 r. – przeprowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

2)      do 31.12.2010 r. – przedłożenie Udzielającemu zamówienia sprawozdania z realizacji zamówienia. 

§ 5

Zajęcia z uczniami prowadzone będą przez Przyjmującego zamówienie w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w sposób niezakłócający normalnego toku nauczania i za zgodą dyrektora szkoły.

§ 6

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ustalenia z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego szczegółowego harmonogramu odbywania zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczniów tak, by umożliwić realizację niniejszej umowy.

§ 7

1.      Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania pisemnych informacji
z przebiegu wykonania przedmiotu zamówienia i przekazywania ich do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na koniec każdego miesiąca w okresie trwania umowy.

2.      Po zakończeniu realizacji zadania Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zawierającej analizę statystyczną oraz przedstawienia końcowego sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do dnia 31.12.2010 r.

3.      W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt 1 lub § 10 umowy Udzielający  zamówienia jest uprawniony do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyznaczenia osoby upoważnionej do kontroli Przyjmującego zamówienie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 § 9 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia i udokumentowania ubezpieczenia, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

  § 10

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej
na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 § 11

Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2010 roku.

 § 12

Umowa ulega rozwiązaniu:

1)      z upływem czasu, na który została zawarta,

2)      wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w tym w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 7 lub § 10 umowy.

 § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 § 14

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

 

 Powiat Kwidzyński                                                                                                         Przyjmujący zamówienie

(Udzielający zamówienia)

 1. .........................................                                                                                               ......................................

2. .......................................                                                  

 

                           Załącznik Nr 1

    do umowy o udzielenie zamówienia

    na świadczenia zdrowotne

 

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

.......................................................................................................................................................

(przedmiot zamówienia)

 

realizowanego w okresie od ...................................do ....................................,

określonego w umowie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,

zawartej w dniu ................................................................,

pomiędzy ......................................................................... a ........................................................

     (nazwa podmiotu zlecającego)                                          (nazwa podmiotu realizującego)

 

 

Data złożenia sprawozdania: ............................................

 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z układem zawartym w ofercie podmiotu i umowie)1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacje o osobach uprawnionych do świadczeń (liczebność i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, miejsce zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu)

 

 

 

 

 

 

 

Część II.  Sprawozdanie finansowe

1. Informacja o wydatkach przy realizacji zamówienia:

    Całkowity koszt realizacji zadania (w zł)                  [                         ]

    w tym: koszty pokryte przez powiat (w zł)                 [                         ]

  środki innych partnerów (w zł)                     [                         ]

2. Kosztorys ze względu na typ kosztów (w zł):

 

 

Rodzaj kosztów

i sposób ich kalkulacji

Koszt całkowity

w tym z kosztów powiatu

 

 

 

 

 

 

 

Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie sprawozdania finansowego:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

3.  Zestawienie faktur2

 

Lp.

 

 

Numer

dokumentu

księgowego

 

 

Data

 

 

Nazwa usługi

towaru

 

 

Cena jednostkowa

 

Ilość

 

Kwota

(w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III. Dodatkowe informacje

Załączniki3

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

 

(pieczęć podmiotu realizującego)                                                   ......................................................

                                (podpis osoby składającej sprawozdanie)

 

 Informacje dodatkowe

 

 

 

Poświadczenie złożenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

1 Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

2Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur wystawionych w związku z realizacją zamówienia.

3 Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (w tym: listy uczestników programu, raporty, wyniki, ewaluacja).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 04-08-2010 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Gałka 29-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 04-08-2010 11:47