Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XLVII/293/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego.

Uchwała nr XLVII/293/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr IX/78/07 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu kwidzyńskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Rady

Powiatu Kwidzyńskiego Nr

XLVII/293/2010

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego.

§ 1.

W pracach związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu budżetu uczestniczą:

 1. zarząd powiatu,

 2. skarbnik powiatu,

 3. dyrektorzy wydziałów, pracownicy samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego,

 4. kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,

 5. kierownicy służb, inspekcji i straży - zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi powiatu.

§ 2.

Materiały do projektu budżetu powiatu opracowywane są na podstawie :

 1. ustawy o finansach publicznych,

 2. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

 3. informacji o jednostkach finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w kolejnym roku budżetowym,

 4. wynagrodzeń, obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,

 5. prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług oraz planowanego wzrostu wynagrodzenia na rok następny,

 6. zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu obsługi długu powiatu kwidzyńskiego.

§ 3.

 1. Komisje Rady, dyrektorzy wydziałów, pracownicy samodzielnych stanowisk, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, opracowują i przedkładają skarbnikowi powiatu propozycje i wnioski do projektu budżetu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;

 2. Propozycje i wnioski do projektu budżetu, o których mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. Plan dochodów, zgodnie z tabelą nr 1;

 2. Plan wydatków, zgodnie z tabelą nr 2;

 3. Plan finansowo rzeczowy wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 3;

 4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
  z budżetu Środków Europejskich i innych źródeł zagranicznych, zgodnie
  z tabelą nr 4;

 5. Informację o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia, zgodnie z tabelą nr 5.

 1. Do propozycji wniosków wymienionych w pkt 1 należy dołączyć szczegółową kalkulację i uzasadnienie.

§ 4.

Skarbnik powiatu, w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, wnioski, a także prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, dotacji celowych na realizacje zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i przekazanej informacji przez Ministra Finansów o kwotach planowanych dochodów w tym subwencji ogólnej z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej.

§ 5.

 1. Zarząd Powiatu, na podstawie materiałów opracowanych przez skarbnika powiatu, przygotowuje projekt uchwały budżetowej, w szczegółowości określonej przepisami;

 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedkłada Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy;

 3. Zarząd Powiatu przesyła projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy oraz niezwłocznie ogłasza go w BIP;

 4. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych;

 5. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują projekty planów finansowych w terminie do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 6.

 1. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje w terminie 5 dni projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady;

 2. Stałe Komisje Rady w terminie od 20 listopada do 2 grudnia każdego roku odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu;

 3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania na każdym etapie opiniowania projektu budżetu;

 4. Stałe Komisje Rady bez zgody Zarządu Powiatu nie mogą wnioskować wprowadzenia w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu;

 5. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania do dnia 5 grudnia każdego roku przez Komisję Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów opinii o projekcie budżetu.

§ 7.

Do 7 grudnia każdego roku Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów przekazuje Zarządowi Powiatu wnioski i opinie dotyczące projektu budżetu z uwzględnieniem opinii, o których mowa w § 6 pkt. 5 niniejszego trybu.

§ 8.

 1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami i opiniami, o których mowa w § 7 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, może dokonać ewentualnych poprawek w projekcie budżetu. Autopoprawki wniesione przez Zarząd Powiatu zostaną przedstawione najpóźniej w dniu sesji Rady Powiatu na której ma być podjęta uchwała budżetowa;

 2. Ostateczny projekt budżetu Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu celem jego uchwalenia;

 3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

 4. Rada Powiatu uchwala budżet powiatu przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego;

 5. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia roku budżetowego.

§ 9.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinien zawierać następujące punkty:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,

 2. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, w tym opinii Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

 4. przedstawienie autopoprawki oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych opinii lub wniosków przez komisje stałe rady,

 5. dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie,

 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 10.

Projekt uchwały budżetowej , o której mowa § 5 ust. 1, w powinien określać:

 1. prognozowane dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem w planie dochodów budżetu, stanowiącym załącznik do uchwały, dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

 2. wydatki budżetu powiatu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
  z wyodrębnieniem:

 1. wydatków bieżących, w szczególności:

 1. wydatków jednostek budżetowych, w tym na:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

  2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 1. dotacji na zadania bieżące;

 2. świadczeń na rzecz osób fizycznych;

 3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

 4. wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

 5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 1. wydatków majątkowych, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

§ 11.

Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienie dla Zarządu Powiatu między innymi do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu powiatu,

 2. dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami, grupami, paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

 3. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków, które wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych,

 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 6. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

 1. Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu załącza uzasadnienie i materiały informacyjne.

 2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu powinny zawierać:

 1. w zakresie dochodów - szczegółowe omówienie z poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu lub podstaw ich obliczania,

 2. w zakresie wydatków - szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem :

 1. kwoty i struktury planowanych wydatków budżetu powiatu, co najmniej
  w działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym,

 2. wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,

 3. wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej,

 4. wydatków na cele majątkowe,

 5. dotacji .

 1. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami długoterminowych kredytów (pożyczek, obligacji),

 2. omówienie zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem w szczególności:

 1. nazwy inwestycji,

 2. roku rozpoczęcia i zakończenia,

 3. planowanych kosztów zadania źródeł ich finansowania,

 4. wydatków do poniesienia w roku budżetowym.

§ 13.

Do zmian w budżecie, dokonywanych w trakcie roku budżetowego, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej procedury, z tym, że:

 1. wymagana jest opinia Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

 2. terminy opracowania materiałów ustala Zarząd Powiatu, a terminy opiniowania Przewodniczący Rady Powiatu w Kwidzynie.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. uzasadnienie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-09-2010 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-09-2010 13:09