Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLVII/294/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Uchwała Nr XLVII/294/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

1.

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały:

  1. nr X/62/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycielioraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,

  2. nr XXXVIII/285/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

 

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego dotyczy określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Art. 12 pkt 11 tej ustawy stanowi natomiast, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Jednocześnie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 tej ustawy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Stosownie do art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje rada powiatu.

Ponadto z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wynika, że zakładaniei prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkółi placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu.

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia aktualny, bądź - w odniesieniu do kształcenia zaocznego - planowany stan organizacyjny szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, jak również zawiera zapisy dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych. W związku z tym, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin uregulowany był w odrębnej uchwale, zaproponowano uregulowanie tej kwestii w niniejszym projekcie uchwały, tak by uchwała ta kompleksowo normowała materię wynikającą z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Z uwagi na częste przypadki łączenia różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć przez nauczycieli występuje konieczność wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, w oparciu o który wynikają godziny ponadwymiarowe.

 PRZYKŁAD I:

Nauczyciel uczy 13 godzin wychowania fizycznego i 12 godzin zajęć praktycznych

tj. : (13/18) + (12/22) = 0,72 + 0,55 = 1,27

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin obliczmy dzieląc liczbę realizowanych godzin 25 przez 1,27. W wyniku otrzymujemy 19,69 tj. 20 godzin. W omówionym przypadku nauczyciel będzie miał 5 godzin ponadwymiarowych.  

 PRZYKŁAD II:

Nauczyciel bibliotekarz realizuje 20 godzin w bibliotece oraz 10 godzin jako wychowawca
w świetlicy

tj. : (20/30) + (10/26) = 0,67 + 0,38 = 1,05

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin obliczmy dzieląc liczbę realizowanych godzin 30 przez 1,05. W wyniku otrzymujemy 28,57 tj. 29 godzin. W omówionym przypadku nauczyciel będzie miał 1 godzinę ponadwymiarową. 

Jednocześnie, w związku z tym, iż sprawy uregulowane niniejszym projektem uchwały zawarte były dotychczas w dwóch uchwałach:

  1. nr X/62/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,

  2. nr XXXVIII/285/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2005 r. 
   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

proponuje się ich uchylenie.

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) niniejszy projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez związki zawodowe, tj:

 1. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kwidzynie,

 2. Międzyzakładową Komisję Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie,

 3. Komisję Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata”
  w Kwidzynie.

Projekt uzyskał pozytywną opinię wyżej wymienionych związków zawodowych,
za wyjątkiem Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata” w Kwidzynie, która wyraziła negatywną opinię, podnosząc, iż zaproponowany
w projekcie uchwały sposób wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i wynagrodzenia za nie, jest sprzeczne z zakazem dyskryminacji wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Stanowisko to zostało jednak w całości odrzucone przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, gdyż zawarte
w niniejszym projekcie uchwały rady powiatu postanowienia dotyczące sposobu wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w ocenie zarządu, nie mają charakteru dyskryminacyjnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XLVII/294/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010

 

TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ
NIEKTÓRYCH NAUCZYCIELI ORAZ ZASADY ZALICZANIA
DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

W FORMIE ZAOCZNEJ

§ 1.

 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą
  i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm:

 

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

 

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach

 

20

2.

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-laboratoryjnym

 

18

 

 1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
  z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 pod lp. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2.

 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym - 18 godzin.

 2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
  w kształceniu zaocznym, zalicza się:

 1. godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

 2. faktycznie zrealizowane godziny:

 1. poprawiania i oceniania jednej pisemnej pracy kontrolnej i egzaminacyjnej w semestrze (z wyjątkiem egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, maturalnego), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

 2. innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie, dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,

 1. godziny nadzorowania egzaminów pisemnych,

 2. godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc przeegzaminowanie 4 uczniów w ciągu 1 godziny.

 1. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

 2. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
  W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 3.

 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
  dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i sumując te ilorazy.

 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin otrzymuje się dzieląc liczbę przydzielonych nauczycielowi godzin w arkuszu organizacyjnym przez wynik sumowania ustalony
  w sposób określony w ust. 1.  

 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,50 godziny pomija się, a powyżej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 4. Godziny realizowane ponad ustalony w ust. 3 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć są godzinami ponadwymiarowymi, liczonymi na zasadach określonych
  w regulaminie wynagradzania. 

 5. Za realizację postanowień określonych w ust. 1-4 odpowiedzialny jest dyrektor szkoły
  lub placówki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-09-2010 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-09-2010 13:22