Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLVII/297/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Uchwała Nr XLVII/297/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kwidzyńskiemu, odrębnymi ustawami. W przypadku takich należności stosuje się przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

XLVII/297/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

§ 1

Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) rozstrzygnięciu - rozumie się przez to wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty,

2) udzielonych ulgach - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnej,

3) należności - rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,

4) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, określone w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia corocznego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 1,

5) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to powiatową samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego, w tym Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, powiatowe samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

6) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

  § 2

Organami uprawnionymi do udzielania ulg w spłacie należności, zwanymi dalej „organami uprawnionymi” są:

1) Kierownik powiatowej samorządowej jednostki organizacyjnej - w zakresie należności pieniężnych, przypadających jednostkom organizacyjnym w sprawach, w których wartość należności nie przekracza pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do jednego dłużnika rocznie, a w przypadku wierzytelności Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do jednego dłużnika rocznie. Powyżej tych kwot wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, wyrażona w formie uchwały;

2) Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego - w zakresie należności pieniężnych, przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu. W przypadku gdy kwota umorzenia w stosunku do jednego dłużnika z jednego tytułu przekracza kwotę (500.000 zł), Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podejmuje decyzje w sprawie, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

1. Organ uprawniony, na wniosku dłużnika z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć należność na raty,

2) umorzyć należność w całości lub w części.

2. Organ uprawniony, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić ulg, o których mowa w ust. 1, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 4

W przypadku kiedy dłużnik występujący o udzielenie ulgi jest jednocześnie w stosunku do Powiatu Kwidzyńskiego lub jego jednostki organizacyjnej wierzycielem z innego tytułu, a obie należności pieniężne są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym, przez udzieleniem ulgi dokonuje się potrącenia należności przysługującej od dłużnika z należnością, jaką dłużnik posiada wobec Powiatu Kwidzyńskiego lub jego jednostki organizacyjnej, w skutek czego obie należności umarzają się nawzajem do wysokości należności niższej.

§ 5

  1. Organ uprawniony z urzędu umarza należności w całości, jeżeli:

   1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

   2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

   3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

   4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, została wykreślona z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

   5. zachodzi ważny interes publiczny, w tym gdy wartość należności jest mniejsza lub równa trzykrotności kosztów wezwania, gdzie koszt wezwania oznacza - wartość opłaty pocztowej pobranej przez pocztę za list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, rozstrzygnięcie umarzające należność z urzędu pozostawia się w aktach sprawy.

§ 6

1. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W tym przypadku dłużnika poucza się, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

 

2. Nieuregulowanie należności określonej w ust. 1, powoduje powstanie w stan natychmiastowej wymagalności całej należności wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

3. Podstawy umorzenia należności powinny być potwierdzone dokumentem dołączonym do wniosku lub znajdować się w posiadaniu organu uprawnionego.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 7

1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty.

2. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności,

 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 8

1. Wniosek, o którym mowa w § 3, zawiera:

1) podstawowe dane wnioskodawcy:

a) w przypadku osób fizycznych: imię , nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę (firmę) NIP, REGON, adres siedziby,

2) sprecyzowanie żądania (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty),

3) uzasadnienie żądania,

4) określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu zapłaty),

5) określenia ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku rozłożenia na raty).

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność wnioskowanej ulgi, w szczególności:

1) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w zależności od uzasadnienia wniosku: zaświadczenie o dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zaświadczenie o bezrobociu, zaświadczenie lekarskie, a także wszelkie dowody, które według dłużnika uzasadniają umorzenie lub zastosowanie innej ulgi,

2) w przypadku pozostałych dłużników, w zależności od uzasadnienia : informacja o ilości zatrudnionych osób, oświadczenie kredytowe, udokumentowane wydatki finansowe, poniesione na unowocześnienie przedsiębiorstwa, dokumenty potwierdzające pogarszający się stan finansowy przedsiębiorcy na przestrzeni ostatnich 2 lat oraz w roku bieżącym, zaświadczenie o wykreśleniu z właściwego rejestru, a także wszelkie dowody, które uzasadniają zastosowanie ulgi.

3. Organ uprawniony może zażądać od dłużnika uzupełnienia przedstawionej dokumentacji.

§ 9

Okres odroczenia terminu zapłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 10

 1. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia wymagalności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego może wyrazić zgodę na spłatę należności rozłożonej na raty w okresie do 48 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia wymagalności.

 2. W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu zapłaty i następnie rozłożenia na raty, łączny okres spłaty należności nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia wymagalności.

  § 11

 1. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero po zaspokojeniu tej należności - na poczet należności ubocznych.

 2. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne zalicza się na poczet długu najdawniej wymagalnego.

§ 12

 1. Organ uprawniony uchyla swoje rozstrzygnięcie o udzielonej uldze, jeżeli dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa albo wnioskodawca wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego rozstrzygnięcia.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cała należność staje się wymagalna.

§ 13

 1. W przypadku należności z tytułu czynów niedozwolonych nie udziela się ulg.

§ 14

 1. W celu ustalenia czy zachodzą przesłanki umożliwiające udzielenie ulgi, o której mowa w § 3, organ uprawniony przeprowadza postępowanie wyjaśniające, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 75-87 kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo rozłożenia należności na raty następuje na podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.

§ 15

1. Organ uprawniony przedstawia Skarbnikowi Powiatu sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg za okres roku kalendarzowego wraz
z częścią opisową.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składane jest według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

3. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, wykazuje się od początku roku.

4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszych zasad.

§ 16

1. Skarbnik Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego zbiorczą informację dotyczącą udzielonych ulg wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego.

2. Informację dotyczącą udzielonych ulg Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego przedstawia Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w terminach prezentowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego.

§ 17

Wnioski, o których mowa w § 3, dotyczące należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym złożone, a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały, podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. uzasadnienie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-09-2010 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-09-2010 13:54