Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/160/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

   

 

 

  Uchwała Nr XXIII / 160 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i Dz. U Nr 162, poz. 156) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 404, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717)

 

Rada powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)      umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)      zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

2.      Zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych porozumień pełnią funkcję zarządcy dróg powiatowych do naliczania i pobierania opłat zgodnie z określonymi niżej stawkami.

 

§ 2

1.      Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa
§1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                               - 1,00 zł

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości                             - 3,00 zł

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni                        - 5,00 zł

2.      Stawki określone w ust. 1 pkt. 1stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

3.      Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości                       -2,00 zł

4.      Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 3

1.      Za zajęcie pasa drogowego, w tym w przestrzeni nad pasem drogowym, o którym mowa w § 1 pkt. 2, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego a w szczególności linii energetycznych, komunikacyjnych, rurociągów, taśmociągów wzdłuż pasów drogowych, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym                                                           -   15,00 zł

2) w obszarze zabudowanym                                                                 -   40,00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                  - 100,00 zł

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w
    wysokości 50% określonych w pkt. 1,2 i 3.

2.      Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust 1 obejmujący pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3.      Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

 

§ 4

1.      Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki za 1m2 powierzchni:

1)      pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

-          poza terenem zabudowanym                                                - 0,50 zł

-          w terenie zabudowanym                                                      - 0,50 zł

2)      pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów      - 0,50

3)      pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) – 0,50 zł/1m2/dobę

4)      pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł/1m2/dobę

2.      Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1)      za 1 m2 powierzchni reklamy                                                - 2,00 zł

2)      za każdy następny (nawet niepełny)                                     - dodatkowo 2,00 zł

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

      Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany treści Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838) której zapis art. 40 ust 8 mówi „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.” Przed nowelizacją ustawy obowiązywały opłaty, których wysokość określona była rozporządzeniem ministra właściwego dla resortu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-11-2010 15:34