Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/158/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR XXVI/147/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

Uchwała nr XXIII / 158 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 - z późn. zm.), art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z póz. zm.),

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Tworzy się z dniem 1 lipca 2004 r. jednostkę budżetową pod nazwą: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny z siedzibą w Kwidzynie - w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego.

2.      Szczegółowy zakres przedmiotu działania, a także organizację oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3.      Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

4.      Nadzór nad działalnością Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do wyposażenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w mienie niezbędne do realizacji zadań statutowych.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 - z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 cytowanej ustawy, w celu wykonywania zadań wymienionych
w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

W celu realizacji w/w obowiązku tj. zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego - w myśl art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty - Rada Powiatu Kwidzyńskiego tworzy z dniem 1 lipca 2004 r. jednostkę budżetową pod nazwą Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie.

Utworzenie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie podyktowane jest ponadto przekształceniem Miejskiego Zakładu Budżetowego w Kwidzynie - podmiotu dotychczas realizującego (w ramach zamówienia publicznego) ustawowy obowiązek powiatu w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych - w samodzielną jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kwidzyn.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik

do Uchwały Nr ......................................

z .......sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia........................ 2004 r.

 

STATUT

POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO

W KWIDZYNIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie, zwany dalej w skrócie PZEA, jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr....../......./2004r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia ................2004 r.

 

§ 2

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 - z późn. zm.),

2)   ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329
- z późn. zm.),

3)   ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 - z późn. zm.),

4)   ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
- z późn. zm.).

 

§ 3

PZEA jest jednostką organizacyjną powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej,
i nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 4

Terenem działania PZEA jest obszar Powiatu Kwidzyńskiego, a jego siedziba mieści się
w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PZEA

 

§ 5

Przedmiotem działalności PZEA jest prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych a w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek organizacyjnych,

2)   prowadzenie spraw pracowniczych obsługiwanych jednostek, w zakresie spraw kadrowych
i płacowych,

3)   zapewnienie obsługi prawnej kierownictwa szkół i placówek,

4)   przechowywanie i gromadzenie dokumentacji finansowej, księgowej i kadrowej
oraz przekazywanie do archiwum zakładowego,

5)   prowadzenie innych zadań związanych z obsługą jednostek.

 

§ 6

1. Dyrektor kieruje działaniami PZEA i reprezentuje jego jednostkę na zewnątrz - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

2. Dyrektora PZEA powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

3.Do wykonywania czynności prawnych, przekraczających zakres udzielonego upoważnienia potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego - w formie pełnomocnictwa szczególnego.

4. Przełożonym służbowym Dyrektora PZEA jest Starosta Kwidzyński.

 

§ 7

Do zakresu działań Dyrektora PZEA należy w szczególności:

1)   zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i kierowanie jego działalnością,

2)   zapewnienie prowadzenia rachunkowości szkół i placówek oświatowych oraz PZEA,

3)   współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych we wszystkich sprawach związanych z obsługą administracyjno-finansową tych jednostek,

4)   reprezentowanie oraz działanie w imieniu PZEA wobec władz, instytucji, organizacji i osób trzecich,

5)   składanie w imieniu PZEA oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

6)   pełnienie obowiązków głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych przez PZEA
w zakresie spraw określonych art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 8

1. Strukturę organizacyjną, podział czynności, odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny PZEA.

2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na wniosek Dyrektora.

3. Pracowników PZEA zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. Dyrektor może powierzyć pracownikowi PZEA obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

a)      prowadzenia rachunkowości PZEA,

b)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi PZEA,

c)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowym PZEA,

d)     dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 9

1. Dyrektor i pracownicy PZEA powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie pracowników PZEA określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ III

GOSPODARKA FINANSOWA PZEA

§ 10

1.     PZEA prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie własnego planu finansowego - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.    PZEA jest finansowany z budżetu powiatu.

3.    Plan finansowy realizuje dyrektor PZEA i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie środków.

4.    PZEA posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5.    Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu powiatu prowadzi właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 § 11

1.    Odrębne przepisy określają zasady:

1)   ewidencji, planowania, sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,

2)   finansowania i rozliczeń z budżetu powiatu.

§ 12

Prawa i obowiązki pracowników PZEA określają:

1)   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (tj. Dz. U z 1998 r., Nr 21, poz. 94
- z późn. zm.),

2)   ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.)

3)   regulamin pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U z 2000 r. Nr 61, poz.708
- z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

1.    Dyrektor PZEA ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2.    Statut zatwierdza Rada Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 14

Zmiany do statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

§ 15

Likwidacji PZEA dokonuje Rada Powiatu Kwidzyńskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 16

1.      Majątek PZEA jest mieniem komunalnym.

2.      Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 - z późn. zm.), ustawy
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 - z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 - z późn. zm.)

 

§ 17

W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy prawa określone z rozdz. 1, w § 2 niniejszego statutu oraz inne, właściwe przepisy prawa.

 

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem utworzenia PZEA.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-11-2017 11:16