Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXIII/156/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004.

Uchwała  nr XXIII / 156 / 2004

Rady  Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 28 czerwca 2004 r.

o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2004.

 

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 124 , art. 128 ust.2 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r nr 15 poz. 148, z póź. zm.), Rada powiatu uchwala, co następuje:

 

1

W uchwale Nr XIX/119/2004 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1, 4 oraz  5 otrzymują brzmienie :

„1 ust.  1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2004 w wysokości  51.437.479,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.193.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)    dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez          

     powiat w wysokości  3.964.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)    dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 6.569.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)    dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

4)    dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów  realizacji zakupów inwestycyjnych w wysokości  180.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2004, w wysokości  50.185.886,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.193.804,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)    wydatki na zadania własne w wysokości 46.221.546,00 zł,

2)    wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

     w wysokości 3.964.340,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

1)    wydatki majątkowe kwotę 3.358.304,00 zł,

2)    wydatki bieżące kwotę 46.827.582,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  29.871.582,00 zł,

b)    na dotacje 1.326.312,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu 832.741,00 zł.

5.     Ustala się nadwyżkę budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały w wysokości 1.251.593,00 zł,którą  przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

6.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2004 w wysokości 1.737.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

7.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2004 w wysokości 485.907,00 zł,z tego:

1)     pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w wysokości 150.000,00 zł,

2)     wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 335.907,00 zł.

4. Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wartość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5.

 

2

1.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-11-2010 15:43