Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXII/154/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Załącznik Nr 10
do protokołu z XXII
sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 31 maja 2004r.

 

  Uchwała Nr XXII / 154/ 2004
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 28 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

Rada powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się rodzaje wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wysokośćśrodków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/154/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r.

 

Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania

 

§ 1.

 

1.      Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników mogą być przyznawane Wyróżnienia i Nagrody Starosty Kwidzyńskiego ze środków budżetu powiatu kwidzyńskiego, zwane dalej wyróżnieniami i nagrodami.

2.      Wyróżnienia i nagrody przyznaje się w szczególności za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Świata, Pucharze Europy, Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Wojewódzkich lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.

3.      Wyróżnienia i nagrody przyznaje się raz w roku za osiągnięcia sportowe uzyskane
w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody.

 

§ 2.

1.      Wyróżnienia i nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

2.      Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek i dyplomów.

3.      Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości 3.000 zł.

4.      Formę oraz wysokość poszczególnych wyróżnień i nagród ustala starosta.

 

§ 4.

1.      Wyróżnienia i nagrody przyznaje starosta z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2)      związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej,

3)      organów jednostek samorządu terytorialnego,

4)      osób fizycznych,

5)      innych podmiotów.

2.      Wyróżnienia i nagrody przyznaje starosta spośród kandydatów, których wnioski
o przyznanie wyróżnienia lub nagrody zostały pozytywnie zaopiniowane przez zarząd powiatu.

 

§ 5.

1.      Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)      imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody oraz jego adres zamieszkania,

3)      uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika oraz zasług trenera lub działacza sportowego w ich osiągnięciu,

4)      informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata,

5)      miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2.      Do wniosku mogą być dołączane załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do wyróżnienia lub nagrody.

3.      Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla zawodnika stanowi załącznik
nr 1.

4.      Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera lub działacza sportowego stanowi załącznik nr 2.

 

§ 6.

1.      Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się do dnia 15 grudnia każdego roku.

2.      W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku starosta wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3.      Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

       1)  złożenia po terminie,

       2)  pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,

       3)  pisemnej rezygnacji kandydata,

       4)  braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

4.      Rozpatrzenie wniosków i przyznanie wyróżnień i nagród nastąpi w pierwszym kwartale roku następnego.

 

§ 7.

Za osiągnięcie tego samego wyniku sportowego zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać zarówno wyróżnienie, jak i nagrodę.

 

§ 8.

1.      Starosta może przyznawać Nagrody i Wyróżnienia Starosty Kwidzyńskiego laureatom międzynarodowych lub krajowych o zasięgu ponadgminnym imprez sportowych, w tym m. in. zawodów i plebiscytów, organizowanych przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub inne podmioty, na podstawie ich własnego regulaminu.

2.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić osoba fizyczna, prawna,
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot będący organizatorem imprezy sportowej, w tym także zarząd powiatu.

3.      Do wniosku należy dołączyćregulamin imprezy sportowej określający w szczególności:

1)      zasady i tryb przeprowadzania zawodów,

2)      kategorie nagród,

3)      krótką informację o organizowanej imprezie sportowej.

4.      Wyróżnienia mogą być przyznawane w szczególności w formie pucharów, statuetek
i dyplomów.

5.      Nagrody mogą być przyznawane w formie rzeczowej.

6.      Wartość wyróżnień i nagród ustala starosta, z tym że ich wartość na tę samą imprezę sportową nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury fizycznej  i turystyki. Z kolei art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 81,poz. 889 z późn. zm.) stanowi, że zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa rodzaje wyróżnień i wysokości nagród oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które zawodnicy otrzymują wyróżnienia i nagrody. Ponadto art. 28 ust. 3 tej samej ustawy mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody także trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników przez zawodników.

Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości samorządu powiatowego o rozwój  kultury fizycznej i sportu w powiecie kwidzyńskim.

Ustalenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień ułatwi prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określała będzie corocznie Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik nr 1
do Rodzajów  wyróżnień i wysokości nagród

dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych
wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 

…………………………………

                                                                                                                                              miejscowość i data

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia / nagrody* dla zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Wnioskuję o przyznanie wyróżnienia / nagrody* dla:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata do nagrody oraz jego adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Uzasadnienie:

 

(zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana)

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez kandydata (rodzaj nagrody lub wyróżnienia i rok przyznania):

 

1.

……………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Załączniki(dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody):

1.

2.

3.

 

Opinia zarządupowiatu:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

    (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis)

               

                                                                                                             

Decyzja starosty:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

     (miejscowość i data)                                                                                                    (podpis)

                                                                                                                            

____________________

*   niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2
do Rodzajów  wyróżnień i wysokości nagród

dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych
wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 

…………………………………

                                                                                                                                              miejscowość i data

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia / nagrody* dla trenera / działacza sportowego* zasłużonego
w osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wnioskuję o przyznanie wyróżnienia / nagrody* dla:

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata do nagrody i jego adres zamieszkania)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Uzasadnienie:

 

(zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika oraz zasług trenera/działacza sportowego w ich osiągnięciu)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez kandydata (rodzaj nagrody lub wyróżnienia i rok przyznania):

 

1.

……………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody):

1.

2.

3.

 

Opinia zarządupowiatu:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

    (miejscowość i data)                                                                                                      (podpis)

                                                                                                                            

 

Decyzja starosty:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

    (miejscowość i data)                                                                                                          (podpis)

                                                                                                                            

____________________

*   niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 17-11-2010 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 17-11-2010 11:53