Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXII/153/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 Załącznik Nr 9

                         do protokołu z XXII sesji

             Rady Powiatu Kwidzyńskiego

           z dnia 31 maja 2004r.

 

 

Uchwała Nr XXII / 153 / 2004

 Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawieokreślenia wysokości, szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

 

Rada powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

1.      Ustanawia się doroczne Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2.      Ustanawia się Nagrody Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów konkursów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1 oraz ich wysokość określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wysokośćśrodków przeznaczonych na nagrody,o których mowa w § 1 określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

       Załącznik do Uchwały Nr XXII / 153 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 31 maja 2004 r.

 

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury orazNagród Starosty Kwidzyńskiego
dla laureatów
konkursów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

 

§ 1.

Doroczne Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zwane dalej nagrodami przyznaje starosta spośród kandydatów, których wnioski o przyznanie nagród zostały pozytywnie zaopiniowane przez zarząd powiatu.

 

§ 2.

Nagrody przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie nagrody. Działalność i osiągnięcia powinny mieć charakter ponadgminny.

 

§ 3.

1.      Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

2.      Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości 3.000 zł.

3.      Formę oraz wysokość poszczególnych nagród ustala starosta.

§ 4.

Nagrody starosta przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      instytucji kultury,

2)      związków lub stowarzyszeń kulturalnych,

3)      organów jednostek samorządu terytorialnego,

4)      osób fizycznych,

5)      innych podmiotów.

§ 5.

1.      Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać w szczególności:

1)      imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)      imię i nazwisko lub nazwę kandydata do nagrody i jego adres zamieszkania lub siedziby,

3)      uzasadnienie, zawierające informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana oraz wskazanie pondgminnego, regionalnego, ogólnokrajowego, bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenia dla kultury,

4)      informacje o dotychczas otrzymanych nagrodach przez kandydata,

5)      miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2.      Do wniosku mogą być dołączane załączniki w postaci dokumentów potwierdzających  dorobek kandydata do nagrody.

3.      Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 

§ 6.

1.      Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 15 grudnia każdego roku.

2.      W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku starosta wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3.      Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

       1)  złożenia po terminie,

       2)  pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,

       3)  pisemnej rezygnacji kandydata,

       4)  braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

4.      Rozpatrzenie wniosków i przyznanie nagród nastąpi w pierwszym kwartale roku następnego.

 

§ 7.

1.      Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi tylko jeden raz.

2.      Za to samo osiągnięcie osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

§ 8.

1.      Starosta może przyznawać Nagrody Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów konkursów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury organizowanych przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub inne podmioty, na podstawie ich własnego regulaminu.

2.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić osoba fizyczna, prawna,
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot będący organizatorem konkursu lub innej formy współzawodnictwa, w tym także zarząd powiatu.

3.      Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu lub innej formy współzawodnictwa określający, w szczególności:

1)      zasady i tryb przeprowadzania konkursu,

2)      kategorie nagród,

3)      krótką informację o konkursie.

4.      Nagrody mają charakter rzeczowy.

5.      Wartość nagrody lub nagród ustala starosta, z tym że wartość nagrody lub nagród na ten sam konkurs nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury. Z kolei art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr  13, poz. 123 z późn. zm.) stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określają szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród oraz ich wysokość.

Proponowana uchwała przyczyni się do wzbogacania oferty kulturalnej oraz promowania najbardziej znaczących działań i przedsięwzięć kulturalnych w powiecie.

Ustalenie zasad i trybu przyznawania nagród ułatwi prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody określała będzie corocznie Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik 
doSzczegółowych zasad i  trybu przyznawania
dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kulturyorazNagród Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów konkursów
lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz  ich wysokości

…………………………………

                                                                                                                                              miejscowość i data 

WNIOSEK

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wnioskuję o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturydla:

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa kandydata do nagrody oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Uzasadnienie:

(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana oraz wskazanie pondgminnego, regionalnego, ogólnokrajowego, bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenia dla kultury):

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata (rodzaj i rok przyznania):

1.

……………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki(dokumenty potwierdzające dorobek kandydata do nagrody):

1.

2.

3.

Opinia zarządu powiatu:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

      (miejscowość i data)                                                                                                  (podpis )

                                                                                                                            

Decyzja starosty:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

            ……………………….                                             …………………………………

      (miejscowość i data)                                                                                      (podpis )

                                                                                                                           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 17-11-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 11:57