Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr V/36/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27.01.2003r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym.

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr ....17........

                                                                                                                  do protokółu z ....V... sesji

Rady Powiatu  Kwidzyńskiego

                                                                                                                  z dnia .....27 stycznia ....2003r.

 

Uchwała Nr.....V...../36.......... /2003

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia ......27 stycznia .....2003 r. 

 

w sprawie  ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz parkowanie tych        

 pojazdów na parkingu strzeżonym

 

              Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity -  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602 z póżn. zm.)  Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co następuje                                                                         

Rada powiatu, uchwala co następuje:

§  1

              Ustala się  opłaty za usuwanie  pojazdów z dróg oraz ich parkowanie według stawek      zamieszczonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2

             Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§  3

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie    

               W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, na mocy dodanego art. 130a- z dniem 1.01.2002 roku wysokość opłat za usuwanie  i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu.

                 Zgodnie z w/w artykułem ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)      pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub

w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2)      nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

3)      przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku gdy:

1)      kierowała nim osoba:

a)      znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,

b)      nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, 

2)      jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje   

     uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje:

1)      policjant,

2)      osoba dowodząca akcją ratowniczą.

Usunięty pojazd umieszcza się w wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie .

Wysokość niniejszych opłat została skalkulowana na podstawie konkursu ofert firm zajmujących się odholowywaniem i parkowaniem pojazdów.

              W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie  powiatu  kwidzyńskiego.

                                                                             Załącznik nr

                                                                            do Uchwały nr.........................

                                                                      Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                      z dnia ...................................... 

STAWKI OPŁAT

1. Za usuwanie pojazdów

1.1 Załadunek i rozładunek pojazd:

1) za pojazd jednośladowy                                              5,00 zł.

2) za pojazd o masie własnej do 1600 kg                     20,00 zł.

3) za pojazd o masie własnej powyżej 1600 kg do

    i nie przekraczającej 3500kg                                     30,00 zł.                       

4) za pojazd o masie własnej powyżej 3500 kg          200,00zł.

1.2     Przewóz

 I. W granicach miasta Kwidzyna   

1) za pojazd jednośladowy                                           25,00 zł.

2) za pojazd o masie własnej do 1600 kg                    50,00 zł.

3) za pojazd o masie własnej powyżej 1600 kg do

    i nie przekraczającej 3500kg                                   80,00 zł.                       

4) za pojazd o masie własnej powyżej 3500 kg          90,00 zł.

II. Poza granicami miasta Kwidzyna    

1) za pojazd jednośladowy                                          2,00 zł./km

2) za pojazd o masie własnej do 1600 kg                   2,50 zł./km

3) za pojazd o masie własnej powyżej 1600 kg do

    i nie przekraczającej 3500kg                                  2,80 zł/km                       

4) za pojazd o masie własnej powyżej 3500 kg         8,00  zł/km

2.  Opłaty za parkowanie ( stawka za 1 dobę)

1) za pojazd jednośladowy                                          2,00 zł.

2) za pojazd o masie własnej do 1600 kg                   7,00 zł.

3) za pojazd o masie własnej powyżej 1600 kg do

    i nie przekraczającej 3500kg                                   8,00 zł.                       

4) za pojazd o masie własnej powyżej 3500 kg        24, 00zł.

Usługi wymienione  w punkcie 1 świadczone w godzinach od 22;00 do 8;00 oraz w niedzielę i dni świąteczne podwyższa się o 50%.

Ceny zawierają 22 % podatek VAT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 27-01-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 21:14