Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr IV/27/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003.

                                                   Załącznik Nr. 12

                                                                     do protokołu Nr.4/IV

                z. sesji Rady Powiatu w Kwidzynie

                z dnia 30 grudnia 2002r.

 

Uchwała  nr IV/27/2002

Rady  Powiatu w Kwidzynie

z dnia 30 grudnia 2002

 w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2003.

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 124, art. 128 ust.2 ,ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r nr 155 poz. 1014, z póź. zm.)

Rada Powiatu w  Kwidzynie uchwala, co następuje:

1

1.      Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości  55.291.188,00 zł,        

     zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)      dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości  13.148.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)       dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 9.583.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)      dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3.      Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2003, w wysokości  54.803.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)      wydatki na zadania własne w wysokości 41.655.608,00 zł,

2)      wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.148.080,00 zł .

4.      Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

1)      wydatki majątkowe kwotę 4.400.655,00 zł,

2)      wydatki bieżące kwotę 50.403.033,00 zł, w tym :

a)      na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  33.367.066,00 zł,

b)      na dotacje 962.593,00 zł,

c)      na obsługę długu powiatu 1.041.000,00 zł.

5.      Ustala się nadwyżkę w budżecie w wysokości 487.500,00 zł, którą  przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

6.      Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 3.487.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

7.      Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży emisji obligacji powiatowych.

2

Tworzy się w budżecie powiatu na rok 2003 rezerwę ogólną w wysokości 32.745,00zł.

3

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4

Ustala się plan przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wartość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

6

Ustala się dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych przychody w wysokości 1.011.600,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.015.150,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 7

Ustala się dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej, zgodnie  z  załącznikiem nr 7 do uchwały.

8

Przyjmuje się prognozę długu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kwidzynie do:

1)      emisji obligacji powiatowych w 2003r. w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nrLII/357/2002  Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2002r. sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

2)      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

10

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 21:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 30-12-2002
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 21:24