Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr III/20/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 02.12.2002r. w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

         Załącznik Nr 3

         do protokołu z  III sesji

         Rady Powiatu w Kwidzynie

         z dnia 2 grudnia 2002r.

 

Uchwała Nr III/ 20 /2002

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 2 grudnia 2002 r.

 

W sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

 

Na podstawie art 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. z 2001 r nr 142 poz.1582 z poźn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące komisje stałe:

1.      komisja statutowa;

2.      komisja edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki;

3.      komisja polityki prorodzinnej, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej;

4.      komisja planu gospodarczego, budżetu i finansów;

5.      komisja ładu przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6.      komisja ds. wsi i infrastruktury wiejskiej;

7.      komisja ds. zdrowia;

8.      komisja porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

9.      komisja etyki.

§ 2

1.      Do składu komisji statutowej powołuje się:

- Godzik Jerzy             -  przewodniczący                  

- Wiśniewski Leszek   - wiceprzewodniczący

- Śnieg Jerzy                - wiceprzewodniczący

2.      Przedmiotem działania komisji jest tworzenie statutu powiatu, regulaminu starostwa oraz dokonywanie ich zmian, przygotowywanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie zarządowi absolutorium.

§ 3

1.      Do składu komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki powołuje się:

- Zwolak Andrzej                 -  przewodniczący

- Szulc Marek                       - wiceprzewodniczący

- Słupczyński Sławomir       - członek

- Wesołowski Mariusz          - członek

- Szulc Jolanta                      - członek

- Dawidowski Włodzimierz - członek

- Barganowski Antoni           - członek

2.      Przedmiotem działania komisji są sprawy związane ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, tworzeniem i likwidacją szkół na terenie powiatu, prowadzeniem gimnazjów specjalnych, szkolnictwa specjalnego, prowadzeniem młodzieżowych ośrodków szkolno – wychowawczych; promowanie, inicjowanie i wspieranie kultury fizycznej oraz instytucji kulturalnych działających na terenie powiatu; wspieranie stowarzyszeń i organizacji powiatowych, wykonujących zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki wynikające z ich statutów.

§ 4

1.      Do składu komisji polityki prorodzinnej, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej powołuje się:

- Wesołowski Mariusz       -   przewodniczący

- Szwangruber Marek        -  wiceprzewodniczący

- Gajdamowicz Bogusław  - członek

- Szulc Marek                     - członek

- Mikulski Tadeusz             - członek

- Szulc Jolanta                    - członek

2.      Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z pomocą rodzinie w sytuacjach kryzysowych oraz inicjowanie różnych form pomocy materialnej w realizacji jej obowiązków, współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny; realizowanie przez powiat zadań z zakresu opieki społecznej, funkcjonowania domu dziecka, domów pomocy społecznej oraz kontroli jakości świadczonych usług; opiniowanie działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i powstawania nowych stanowisk pracy w powiecie; współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i pozarządowymi organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w uzyskaniu pożyczek z Funduszu Pracy oraz pozyskiwanie pomocy z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 5

1.      Do składu komisji planu gospodarczego, budżetu i finansów powołuje się:

- Wypych Andrzej          - przewodniczący

- Niziołek Ireneusz         - wiceprzewodniczący

- Kończalski Kazimierz  - członek

- Kołakowska Anna        - członek

- Wesołowski Mariusz    - członek

- Słupczyński Sławomir  - członek

- Zwolak Andrzej            - członek

- Szczukowski Ryszard   - członek

- Bargaowski Antoni       - członek

- Śnieg Jerzy                   - członek

- Zorena Aleksander       - członek

2.      Przedmiotem działania  komisji jest czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu powiatu, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach zaciągania zobowiązań na następny rok budżetowy oraz kredytów bankowych; promowanie i stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie powiatu; ustanawianie właściwej wysokości podatków i opłat lokalnych.

§ 6

1.      Do składu komisji ładu przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej powołuje się:

- Kończalski Kazimierz      - przewodniczący

- Sitko Zbigniew                 - wiceprzewodniczący

- Mikulski Tadeusz             - członek

- Szulc Marek                      - członek

- Wiśniewski Leszek           - członek

- Luty Jerzy                         - członek

- Szwangruber Marek         - członek

2.      Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapoznawanie się ze sprawozdaniami z jego realizacji oraz podejmowanie stosownych wniosków; zapoznawanie się z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii jak i z zakresu utrzymania, modernizacji i remontu dróg powiatowych, funkcjonowania transportu na terenie powiatu.

§ 7

1.      Do składu komisji ds. wsi i infrastruktury wiejskiej powołuje się:

- Szczukowski Ryszard   - przewodniczący

- Mikulski Tadeusz         - wiceprzewodniczący          

- Kołakowska Anna        - członek

- Sitko Zbigniew             - członek

- Kończalski Kazimierz  - członek

- Luty Jerzy                     - członek

2.      Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego w powiecie, likwidacji barier pomiędzy wsią a miastem, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi; promowanie i inicjowanie powstawania bogatej infrastruktury na terenach wiejskich.

§ 8

1.      Do składu komisji porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powołuje się:

- Słupczyński Sławomir        -  przewodniczący

- Zorena Aleksander             - wiceprzewodniczący

- Gajdamowicz Bogusław     -  członek

- Śnieg Jerzy                         -  członek

- Zwolak Andrzej                  - członek             

2.      Przedmiotem działania komisji jest inicjowanie działań zmierzających do poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie – w szkole, pracy, miejscu publicznym i domu; wspieranie służb, inspekcji i straży działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz zapoznawanie się z zamierzeniami i sprawozdaniami z realizacji zadań przez służby, straże i inspekcje.

§ 9

1.      Do składu komisji ds. zdrowia powołuje się:

     - Kołakowska Anna              -   przewodnicząca

     - Szulc Jolanta                      -   wiceprzewodnicząca

     - Niziołek Ireneusz               -  członek

     - Wypych Andrzej                -  członek

     - Wiśniewski Leszek            -   członek

     - Dawidowski Włodzimierz -  członek

     - Szwangruber Marek           -  członek

2.      Przedmiotem działania komisji jest promocja zdrowia i inicjowanie w tym zakresie nowych rozwiązań i profilaktyki, poprawne funkcjonowanie lecznictwa zamkniętego będącego w gestii powiatu; opiniowanie kandydatur przedstawicieli powiatu do społecznych rad działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; profilaktyka zdrowotna wśród mieszkańców powiatu, w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych.

§ 10

1.      Do składu komisji etyki powołuje się:

- Godzik Jerzy                   - przewodniczący   

- Gajdamowicz Bogusław - wiceprzewodniczący

- Niziołek Ireneusz            - członek

- Barganowski Antoni       - członek

- Śnieg Jerzy                     -  członek

2.      Przedmiotem działania komisji jest czuwanie nad przestrzeganiem przyjętych zasad oraz przedkładanie radzie wniosków dotyczących naruszenia zasad etyki przez radnych.

§ 11

Tryb pracy komisji określa statut powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 02-12-2002
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 21:32