Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXXVII/269/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25.06.2001r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie stabilizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 14

do protokołu z XXXVII sesji

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

Uchwała Nr XXXVII/269/2001

 Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie stabilizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm)

Rada Powiatu  postanawia, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2000 roku Rada Powiatu w Kwidzynie w pełni popiera to stanowisko , będące załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr XXXVII/269/2001

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

Stanowisko Rady Powiatu w Kwidzynie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2000r. w sprawie stabilizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego

Po reformach ustrojowych struktury państwa wymagają stabilizacji, polegającej na adekwatnej do zakresu przekazanych samorządom zadań decentralizacji środków publicznych. Zapowiedź Premiera z 30 września 1999 roku musi zostać zrealizowana.

Stabilizacji wymagają finanse gmin, aby mogły one podołać nie tylko obecnemu zakresowi zadań, ale także wymaganiom postawionym im w związku z przewidywanym członkostwem Polski w UE, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. W tym celu musi zostać przywrócony uzyskany w latach 90- tych poziom inwestowania w infrastrukturę lokalną.

Powiaty i województwa, których budżety zostały w 1998 roku niedoszacowane, muszą  uzyskać środki umożliwiające im wywiązanie się z nałożonych ustawami zadań, między innymi z zakresu utrzymania dróg, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju regionalnego.

Stabilizacja ta może zostać osiągnięta jedynie przez konsekwentną realizację podjętych już decyzji oraz w wyniku przesunięcia środków przeznaczonych przez państwo na politykę regionalną. Niezbędne jest:

1)      zrealizowanie zapowiedzi zapewnienia rozwoju systemu edukacji i inwestowania w młode pokolenia  Polaków, co wymaga odpowiedniej dynamiki nakładów na oświatę,

2)      konsekwentne zrealizowanie podjętych już i odkładanych w czasie decyzji o zwiększeniu środków przeznaczonych na finansowanie dróg publicznych,

3)      zapewnienie niezbędnych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,

4)      zapewnienie dalszej decentralizacji tych funduszy celowych, które ustawowo (statutowo) przeznaczone są na finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego,

5)      zapewnienie wpływu samorządów na zagospodarowanie niewykorzystanego mienia publicznego, które niszczeje zamiast stanowić impuls dla rozwoju mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości czy edukacji,

6)      alokacja przeznaczonych na różne elementy polityki regionalnej środków, znajdujących się obecnie w dyspozycji administracji centralnej w taki sposób, by ich część znalazła się w dyspozycji samorządów województw- wówczas będzie możliwe partnerstwo województw i centrum w kreowaniu rozwoju regionalnego w ramach kontraktów wojewódzkich,

7)      zapewnienie wyrównania narastających dysproporcji w rozwoju różnych części kraju.

Poprawa stabilizacji państwa poprzez wskazane działania nie oznacza konieczności zwiększenia puli środków publicznych. Oznacza natomiast:

- konieczność konsekwentnej realizacji podjętych już decyzji,

- konieczność podjęcia zapowiadanych decyzji o przesunięciu części środków publicznych  zgodnie  z przeprowadzoną decentralizacją zadań.

Nie można tego osiągnąć w wyniku przemieszczeń źródeł zasilania finansowego z jednych samorządów do drugich. Nie można także zastępować  bardziej wydajnych źródeł zasilania  finansowego mniej wydajnymi, których dynamika od kilku lat wyraźnie spada, zgodnie zresztą ze strategią finansową państwa. Nie można  jeszcze bardziej zwiększać stopnia uzależnienia samorządów od wahań  koniunktury – już obecnie są one bardziej niż budżet państwa narażone na te wahania (subwencje i dotacje są odniesione do dochodów budżetu państwa, udziały w podatkach dochodowych od kilku lat mają dynamikę malejącą, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w I kwartale  2001 roku zmalały – wg wstępnych  danych – o 13 % w porównaniu z wpływami uzyskanymi przez gminy z opłaty skarbowej w analogicznym okresie roku 2000) .

Trzeba zapewnić taki system zasilania finansowego gmin, powiatów i województw, aby umożliwiał on wywiązanie się z nałożonych zadań. Poziom realizacji zadań własnych, co do których decyzję podejmują organy samorządów, winien zależeć od dochodów własnych i subwencji wyrównawczej. Poziom realizacji zadań przekazanych w sposób ściśle wystandaryzowany wymaga zagwarantowania zasilania finansowego na odpowiadającym tym standardom poziomie.

Samorządy gmin, powiatów i województw są nadal gotowe uczestniczyć w budowie nowego systemu finansów lokalnych i regionalnych. Nie kierują się przy tym nieuzasadnionymi roszczeniami ale zasadami, które nie są kwestionowane w całym środowisku samorządowym, w Parlamencie ani przez  ekspertów. Konieczne jest podjęcie w tej sprawie partnerskiej współpracy ze strony centrum, co do tej pory nie nastąpiło. Szybkie zapewnienie stabilizacji ukształtowanych w wyniku reform ustrojowych struktur państwa jest niezbędne i leży w interesie całej administracji publicznej oraz wszystkich obywateli. Podjęte przemiany muszą być dokończone – bez racjonalnego systemu finansowania stworzone szanse nie zostaną wykorzystane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-11-2010 21:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 25-06-2001
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2010 21:21