Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXXVII/260/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25.06.2001r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie za okres od 01.012000 r. do 31.12.2001 r..

Załącznik Nr 5

do protokołu Nr 37 XXXVII sesji

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

 

Uchwała Nr XXXVII/260/2001

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie za okres od 01. 01. 2000 r. do 30.11.2000 r. oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie w likwidacji za okres od 01. 12. 2000 r. do 31. 12. 2000 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45), art. 53 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272,  Nr 88, poz. 554, Nr 139, poz. 934, Nr 141, poz. 945, Nr 140, poz. 939, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr  107, poz. 669, Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 113, poz. 1186)

Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie:

1/ sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie za okres od 01. 01. 2000 r. do 30. 11. 2000 r.  składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania likwidatora z czynności i przebiegu likwidacji, zamykające się stratą za jedenaście miesięcy 2000 r. w kwocie 3.308.607,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedem złotych) oraz sumą pasywów i aktywów na dzień zamknięcia bilansu 10.454.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), stanowiące wraz z opinią biegłego rewidenta załącznik nr 1 do uchwały,

2/ sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie w likwidacji za okres od 01. 12. 2000 r. do 31. 12. 2000 r. zamykające się stratą za miesiąc grudzień 2000 r. w kwocie 714.900,00 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy dziewięćset złotych) oraz sumą aktywów i pasywów na dzień 31. 12. 2000 r. 11.394.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2

Powstałą stratę na dzień 31. 12. 2000 r. w wysokości 4.030.600,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset złotych) pokryje w części likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie z uzyskanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz innych przychodów uzyskanych w czasie prowadzonej likwidacji, a pozostałą część po zakończeniu likwidacji pokryje powiat kwidzyński z wydatków ujętych w dziale 851, rozdział 85111 budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r. do wysokości 3.653.800,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) stanowi, iż publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) wynika z kolei, że kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego i przedstawia je do zatwierdzenia właściwym organom. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ zatwierdzający (art. 53 ust. 1). Sprawozdanie to przed zatwierdzeniem podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

W świetle powyższych przepisów oraz w związku z przedłożeniem przez likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie za okres od 01.01.2000 r. do 30.11.2000 r. oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie w likwidacji za okres od 01.12.2000 r. do 31.12.2000 r. sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający czyli radę powiatu. Sporządzona przez biegłego rewidenta opinia wskazuje, iż sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Zakładu.

Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu w Kwidzynie jest zatem uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-11-2010 21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 25-06-2001
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2010 21:26