Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli
i Zarządzania Kryzysowego

 

Klauzula Informacyjna RODO

Pracami wydziału kieruje:

Bogdan Dubik -  Pełnomocnik Starosty

pok. 12A (parter), tel. 646 50 31, wew. 331

e-mail: b.dubik@powiatkwidzynski.pl

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn

Parter, pok. nr : 12, 13, 14, 19, 20, 21
e-mail: komunikacja@powiatkwidzynski.pl

w zakresie rejestracji pojazdów:
tel. 55 646 50 11, 55 646 50 15, fax 55 646 50 01

w zakresie wydawania praw jazdy:
tel. 55 646 50 32,  faks  55 646 50 01

w zakresie transportu:
tel. 55 646 50 58,  faks  55 646 50 57

w zakresie bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego oraz w zakresie organizacji ruchu:

tel. 55 646 5035,  faks  55 646 10 40

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy prowadzenie następujących spraw:


W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie decyzji, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablic indywidualnych na wniosek właściciela);
 2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych lub pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, wydawanie zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych lub zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych badawczych;
 3. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, na wniosek jego właściciela (przyjęcie do depozytu dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu);
 4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu, zapisanych w dowodzie rejestracyjnym;
 5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju w przypadku jego zbycia albo zarejestrowania za granicą, lub zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania pojazdu;
 6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
 7. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i wydawanie wtórników utraconych dokumentów;
 8. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, na wniosek uprawnionego organu;
 9. przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi tego dokumentu, po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
 10. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych;
 11. kontrola posiadania przez właściciela pojazdu aktualnej polisy OC;
 12. wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów i tabliczek zastępczych;
 13. bieżące wprowadzanie danych o pojazdach, dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu, właścicielach lub posiadaczach pojazdu, nadanych numerach identyfikacyjnych, utracie dokumentu lub innych zaistniałych zmianach, do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów;
 14. udostępnianie danych zgromadzonych w ewidencji na pisemny wniosek podmiotów (Policji, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej, organom celnym), do realizacji ich ustawowych zadań.

W zakresie uprawnień do kierowania i ewidencji kierowców:

 1. wydawanie uprawnień określonej kategorii do kierowania pojazdami;
 2. wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy;
 3. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie zmian w prawach jazdy w zakresie miejsca zamieszkania;
 4. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie (zagubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału;
 5. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami;
 6. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy;
 7. przyjmowanie do depozytu praw jazdy zatrzymanych przez Policję i ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie;
 8. przyjmowanie wydanych przez prokuratora, sądy postanowień o zatrzymaniu praw jazdy;
 9. wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd;
 10. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ich ważności oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym;
 11. przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu;
 12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn, powodujących jego cofnięcie;
 13. prowadzenie kartotek i archiwum kierowców oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą systemu ewidencji kierowców;
 14. wydawanie karty parkingowej osobom niepełnosprawnym, zezwalającej do niestosowania się do niektórych znaków dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

W zakresie ośrodków prowadzących szkolenie kierowców:

 1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, objętych wpisem ze względu na miejsce prowadzenia działalności;
 2. dokonywanie wpisów i skreślanie z ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora;
 3. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach.

W zakresie Stacji Kontroli Pojazdów:

 1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, objętych wpisem ze względu na miejsce wykonywania działalności;
 2. wydawanie i cofanie diagnostom imiennych uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wyrażanie zgody na wykonanie pieczątek identyfikacyjnych uprawnionego diagnosty;
 3. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywanie środków nadzoru poprzez przeprowadzanie kontroli lub powierzenie czynności kontrolnych w drodze porozumienia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

W zakresie transportu drogowego:

 1. wydawanie licencji i wypisów z licencji w krajowym drogowym przewozie osób i rzeczy;
 2. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń przedsiębiorcom, potwierdzających wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
 3. wydawanie przewoźnikom zezwoleń i wypisów z zezwoleń w krajowym regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób w uzgodnieniu z wójtami i burmistrzami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na obszarze powiatu;
 4. uzgadnianie zezwoleń (w zakresie powiatu) na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty sąsiadujące;
 5. wykonywanie (lub zlecenie do wykonania podmiotom wyspecjalizowanym) analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
 6. przeprowadzanie (lub powierzenie innemu organowi) kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z wymogami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.

W zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;
 2. określanie terminów ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
 3. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;
 4. sprawowanie nadzoru nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami;
 5. sprawowanie nadzoru i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności;
 6. przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji stałego projektu organizacji ruchu;
 7. przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 6 miesięcy;
 8. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych;
 9. wydawanie uzgodnień na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych.

        W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa:

 1. realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 2. przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenie dokumentów i informacji o ich pracy;
 3. opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu rozwój umiejętności obywateli, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie realizowanych zadań, a szczególnie z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
 4. przygotowanie kierowania systemem ratowniczo-gaśniczym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska;
 5. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 6. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 7. ustalanie i koordynacja działań niezbędnych dla realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
 8. nadzór nad realizacją zadań ujętych w powiatowym programie zapobiegania przestępczości w zakresie kompetencji Wydziału;
 9. przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na podstawie informacji od wydziałów i podmiotów realizujących poszczególne elementy programu;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa;
 11. obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W  zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 2. zarządzanie, organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, w celu wdrażania procedur postępowania i doskonalenia współdziałania podmiotów realizujących zadania ujęte w planach zarządzania kryzysowego;
 3. opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
 4. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzania Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego;
 5. gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych niezbędnych do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych (dane do powiadamiania oraz o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych);
 6. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 7. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem zagrożeń, planowaniem cywilnym, reagowaniem i usuwaniem skutków będących następstwem zagrożeń na terenie Powiatu;
 8. organizowanie, kierowanie i koordynowanie  akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz wnioskowanie o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk;
 9. organizacja i doskonalenie systemu łączności, alarmowania i współdziałania dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami, uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 10. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 11. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W zakresie ochrony przed powodzią:

 1. opracowywanie i wdrażanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;
 2. inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną powiatu kwidzyńskiego przed powodzią;
 3. ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 4. rganizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W zakresie obrony cywilnej:

 1. wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;
 2. opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;
 3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie powiatu;
 4. nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych;
 5. nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;
 6. nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.

W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kwidzyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz innych wymaganych dokumentów planistycznych;
 2. przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
 3. organizowanie szkoleń obronnych;
 4. realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych;
 5. koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym;
 6. wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego;
 7. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;
 8. organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej;
 9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu osób od   obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie  wojny.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kwidzyńskiego należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Szefler 20-11-2008 16:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 20-07-2018 13:46