Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Powiatu: Ewa Bejgrowicz

pok. 210b (II piętro), tel. (55) 646-50-13
e-mail: skarbnik@powiatkwidzynski.pl

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego: Wioletta Kanios

pok. 211b (II piętro), tel. (55) 646-50-12
e-mail: wkanios@powiatkwidzynski.pl

 

Stanowisko ds. planowania budżetu i analiz: Joanna Zabłońska

pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: finanse@powiatkwidzynski.pl

Stanowisko ds. planowania wieloletniego oraz księgowości budżetowej: Justyna Redmer 

pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: jredmer@powiatkwidzynski.pl   

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej: Anna Rogala                                                                              

pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: arogala@powiatkwidzynski.pl

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac: Elżbieta Jaśtak                                             

pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: ejastak@powiatkwidzynski.pl

 

Stanowisko ds. dochodów budżetowych, likwidatury i ewidencji podatku VAT: Dorota Rzosińska

pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: drzosinska@powiatkwidzynski.pl

 

Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych: Grażyna Czarnecka

pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: gczarnecka@powiatkwidzynski.pl

 

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych: Małgorzata Pawłowska

pok. 211b (II piętro), tel. (55) 646-50-12
e-mail: mpawlowska@powiatkwidzynski.pl

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

1. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu powiatu,

2. opracowywanie danych do projektu budżetu powiatu,

3. przekazywanie wydziałom starostwa, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,

4. opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu powiatu oraz jego zmian,

5. przekazywanie zakładom i jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, przyjętych w uchwale budżetowej powiatu,

6. nadzorowanie i analiza wykonania budżetu powiatu przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,

7. przygotowanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu,

8. informowanie na bieżąco Zarządu o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem budżetu powiatu,

9. opiniowanie projektów uchwał Zarządu i Rady powodujących skutki finansowe,

10. kontrasygnowanie dokumentów powodujących powstanie zobowiązań majątkowych,

11. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej i ich zmian,

12. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,

13. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji finansowej Starostwa,

14. nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznej kontroli finansowej Starostwa,

15. nadzorowanie zadań i obowiązków powierzonych głównemu księgowemu Starostwa, które wynikają z przepisów,

16. sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Finansowego.

 

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego zajmuje stanowisko odrębne, podległe Skarbnikowi Powiatu.

Do zadań Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w szczególności należy:

1. zorganizowanie i prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2. zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji gospodarczych, ochronę majątku będącego w posiadaniu starostwa oraz kontrolę zdarzeń gospodarczych,

3. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

4. dokonywanie wyceny aktywów, pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

5. prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

 • wykonywaniu dyspozycji środków pieniężnych będących w dyspozycji starostwa zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • terminowym i prawidłowym ściąganiu należności Starostwa Powiatowego,
 • terminowym i prawidłowym opłacaniu zobowiązań Starostwa Powiatowego,
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością wypłat wynagrodzeń oraz innych należności i świadczeń pracowniczych

6. dokonywanie w ramach wewnętrznej kontroli finansowej:

 • wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym starostwa oraz harmonogramem dochodów i wydatków starostwa,
 • wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę operacji gospodarczych i finansowych będących przedmiotem księgowania,

7. zapewnienie właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów finansowo-księgowych, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji sprawozdań,

8. współdziałanie w opracowaniu materiałów przygotowawczych do projektu budżetu powiatu,

9. współdziałanie w opracowaniu projektu budżetu powiatu lub jego zmian,

10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez starostę, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, procedur kontroli finansowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

11. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególnych pracowników starostwa,

12. współpracowanie z PUW w Gdańsku, RIO w Gdańsku, bankami oraz innymi jednostkami i kontrahentami Starostwa Powiatowego w zakresie wzajemnych rozliczeń,

13. kierowanie pracą wydziału finansowego zapewniając w szczególności:

 • prawidłową organizację pracy wydziału finansowego i kontrolę pracy, podległych pracowników,
 • terminowe i rzetelne załatwianie spraw,
 • prawidłowe przygotowanie i wydawanie przez wydział dokumentów,
 • dyscyplinę pracy i podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników,

14. w zakresie kierowania pracownikami:

 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac, uwzględniając
 • zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z zakresem ich obowiązków oraz z bezpiecznymi metodami wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz sposobie ich uniknięcia, zgodnie z programem szkolenia stanowiskowego,
 • niezwłoczne powiadomienie przełożonego, przedstawiciela załogi, służbę bhp o zaistniałym wypadku na terenie zakładu oraz zabezpieczenie miejsca wypadku przed dostępem osób postronnych.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1. planowanie i wykonywanie budżetu powiatu:

 • sporządzanie projektu budżetu powiatu i jego zmian,
 • sporządzanie układu wykonawczego budżetu powiatu,
 • informowanie podległych zakładów i jednostek o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej powiatu,
 • sporządzanie i nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków oraz informowanie podległych jednostek o przyjętym harmonogramie,
 • czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu,
 • opracowywanie projektu planu finansowego oraz jego realizacji dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi,

2. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej powiatu:

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej oraz budżetowej powiatu zgodnie z terminami ustawowymi,
 • przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 • rozliczanie dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa,

3. opracowywanie prognoz finansowych dla powiatu:

 • sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla powiatu,
 • przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów i pożyczek, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez zarząd,

4. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej powiatu,

5. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej starostwa jako jednostki budżetowej, a w szczególności:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej starostwa w celu realizacji zadań ujętych w planie finansowym starostwa,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy celowych oraz ZFŚS,
 • prowadzenie obsługi kasowej konta depozytowego i innych kont,
 • prowadzenie ewidencji zbiorczej podatku VAT dla potrzeb ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku, sporządzanie i terminowe przekazywanie pliku JPK_VAT,
 • prowadzenie ewidencji i windykacji należności powiatu, w tym przyjmowanie wniosków dłużników w sprawie odroczenia, umorzenia należności powiatu,
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku starostwa wg klasyfikacji środków trwałych oraz rozliczanie sporządzonej inwentaryzacji środków trwałych,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników starostwa oraz rozliczanie składek i podatku z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu:

           -  umów o pracę,

           -  umów zlecenia i o dzieło,

           -  diet radnych,

 • prowadzenie kontroli dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania dotyczącymi gospodarki finansowej,
 • prowadzenie ewidencji weksli in-blanco,
 • opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości (m.in. dot. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej),

6. sporządzanie skonsolidowanych rozliczeń podatku VAT Powiatu Kwidzyńskiego:

 • przyjmowanie i weryfikacja rejestrów cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych powiatu, sporządzanie rejestrów zbiorczych VAT,
 • przyjmowanie i weryfikacja deklaracji cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych powiatu, terminowe sporządzanie i przekazywanie deklaracji zbiorczej VAT do Urzędu Skarbowego,
 • przyjmowanie i weryfikacja plików jednostkowych JPK_VAT jednostek organizacyjnych powiatu, terminowe sporządzanie i przekazywanie pliku głównego JPK_VAT do Ministerstwa Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym, terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku VAT.

Z zakresu administracji rządowej:

1. prowadzenie ewidencji i windykacja należności dochodów Skarbu Państwa, w tym przyjmowanie wniosków dłużnika w sprawie odroczenia, umorzenia należności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Szefler 20-11-2008 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-11-2017 10:36