Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz Powiatu: Grażyna Krzysztofiak
pok. 113 (I piętro), tel. (55) 646-50-33
e-mail: sekretarz@powiatkwidzynski.pl

Obsługa gospodarcza i administracyjna starostwa
pok. 308 (III piętro), tel. (55) 646-50-26
e-mail: administracja@powiatkwidzynski.pl

Zamówienia publiczne
pok. 207 (II piętro), tel. (55) 646-50-56
e-mail: zamowienia@powiatkwidzynski.pl

Kadry, Promocja powiatu, ISO
pok. 114 (I piętro), tel. (55) 646-50-16
e-mail: organizacyjny@powiatkwidzynski.pl
e-mail: promocja@powiatkwidzynski.pl

Sekretariat Starostwa
pok. 212 (II piętro), tel. (55) 646-50-10
fax (055) 646-50-02,
e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl

Informacja
(parter), tel. (55) 646-50-00
e-mail: kancelaria@powiatkwidzynski.pl 

Biuro Rady Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu
pok. 217a (II piętro), tel. (55) 646-50-19
e-mail: rada@powiatkwidzynski.pl 
e-mail: zarzad@powiatkwidzynski.pl

1. Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:

1) opracowanie projektu statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz przygotowywanie aktualizacji tych dokumentów;

2) rejestracja udzielonych przez Starostę Członkom Zarządu i pracownikom Starostwa upoważnień do działania w jego imieniu;

3)prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty, uchwał Zarządu i Rady powiatu;

4) prowadzenie centralnego rejestru interpelacji i zapytań radnych, posłów i senatorów;

5) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli wpływających do Starostwa lub Rady oraz udzielonych odpowiedzi;

7) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

8) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w ramach polityki zatrudnienia;

9) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa;

10) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących przeprowadzenia naboru pracowników Starostwa, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy oraz odznaczeń;

11) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w administrowaniu funduszem wynagrodzeń, zakładowym funduszem nagród, funduszem ubezpieczeń społecznych i funduszem pracy;

12) realizacja zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem budżetu Starostwa, w zakresie utrzymania administracji samorządowej i realizującej zadania zlecone;

13) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym;

14) zabezpieczenie i wdrażanie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

15) prowadzenie punktu informacyjnego – kancelarii ogólnej Starostwa;

16) obsługa administracyjno-gospodarcza Starostwa i administrowanie budynkiem.

17) prowadzenie archiwum zakładowego;

18) stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w działalności Starostwa;

19) obsługa administracyjna sesji rady powiatu, komisji rady i posiedzeń Zarządu;

20) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami wyborczymi w samorządzie terytorialnym;

21) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz bieżąca kontrola funkcjonowania strony internetowej Powiatu i strony wewnętrznej Starostwa;

22) wydawanie w imieniu Starosty lub Zarządu oświadczeń lub sprostowań;

23) prowadzenie działań na rzecz promocji powiatu;

24) wdrażanie i administrowanie Systemem Zarządzania Jakością;

25) wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą z zakresu drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

26) wyrażanie zgody na zatrudnianie osoby niemającej obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce w drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

27) współdziałanie i nieodpłatne udzielanie pomocy technicznej organom celnym przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa;

28) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych;

29) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.

 

2. Z zakresu zadań zleconych:

1) realizacja zadań nałożonych na powiat ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 29-05-2017 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 22-01-2019 14:08