Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/56/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych.

Uchwała VIII/56/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 maja 2011 r.

 

w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Powierza się Gminie Kwidzyn prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w dniu 4 września 2011 r. w miejscowości Tychnowy XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych - święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej.

 

§ 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Kwidzyn otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminą Kwidzyn porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

 

§ 4.

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).

Z kolei art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526) stanowią, że jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia. Dodatkowo z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wynika, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na organizację Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz Dożynek Powiatowych, jako zadań powierzonych do realizacji gminie, w budżecie Powiatu Kwidzyńskiego na 2011 r. zaplanowano dotację w wysokości 50.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji określi porozumienie, do zawarcia którego upoważnia się Zarząd Powiatu.

XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynki Powiatowe są otwartymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców powiatu. Co roku organizatorem imprez jest inna gmina z terenu powiatu kwidzyńskiego. W bieżącym roku, w celu uzyskania optymalnego efektu z wykorzystania wydatkowanych środków ustalono, że Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz Dożynki Powiatowe odbędą się w tym samym terminie a gospodarzem imprez będzie Gmina Kwidzyn. Stąd też XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego i XI Dożynki Powiatowe odbędą się w dniu 4 września 2011 r. w miejscowości Tychnowy.

W ramach połączonej imprezy odbędą się: ceremonia święta plonów, występy artystyczne oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe.

Dni Powiatu Kwidzyńskiego i Dożynki Powiatowe, jako duża, cykliczna impreza kulturalna przyczyniają się do promocji powiatu wśród lokalnej społeczności, jak również w regionie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-06-2011 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-06-2011 09:11