Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr VIII/58/ 2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".

 

Uchwała Nr VIII/58/ 2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 maja 2011 roku

 

 

w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powiat Kwidzyński deklaruje współpracę z Województwem Pomorskim w zakresie realizacji innowacyjnego projektu systemowego pt. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

§ 2

 

Współpraca polegać będzie na podejmowaniu działań służących systemowemu wspieraniu uczniów uzdolnionych z terenu województwa pomorskiego - w tym mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, w oparciu o program zbudowany w trakcie realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów  o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Jednocześnie art. 90 t ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na tworzenie regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Programy te wpisują się w strategię oświatową Powiatu Kwidzyńskiego, którą realizuje zarząd powiatu - zgodnie z art. 12  pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym („do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu”).

Mając na względzie powyższe delegacje, widząc wspólnotę celów edukacyjnych w realizacji zadań własnych przez samorządy województwa pomorskiego wszystkich szczebli, wydaje się wysoce pożyteczne uczestnictwo w przygotowaniu i wykorzystaniu rezultatów projektu systemowego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego. U podstaw tworzenia projektu znalazły się wyniki badań, które potwierdzają, iż tradycyjne formy wsparcia zdolnych uczniów stosowane w przez samorządy lokalne to głównie stypendia oraz system olimpiad i konkursów przedmiotowych, mających ograniczony zasięg poprzez nieliczne - w stosunku do potencjału - kuźnie olimpijczyków. Brakuje ze strony administracji oświatowej systemowego podejścia do kształcenia szczególnie uzdolnionych uczniów, brakuje również spójnych w regionie rozwiązań pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym, dotyczących opieki nad uczniem zdolnym. Realizacja projektu wspierającego nieprzeciętne umiejętności ucznia w sposób kompleksowy, wypełnia tę lukę.

Do najważniejszych elementów, które mają składać się na regionalny i lokalny system wsparcia uczniów uzdolnionych, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele szkół powiatu kwidzyńskiego, należą:

  1. system diagnozy uzdolnień uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli,

  2. portal edukacyjny z platformą e-learningową, która będzie służyć integracji i komunikacji oraz wyeliminuje bariery związane ze statusem ucznia,

  3. sieć centrów nauczania kreatywnego w powiatach, będących ośrodkami wspierającymi uczniów uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pracujących z nimi,

  4. partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska, w tym opieka merytoryczna uczelni wyższych.

  5. autorskie programy zajęć pozaszkolnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki dla wszystkich etapów kształcenia oraz baza materiałów dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych,

  6. programy e-learningowych zajęć na platformę edukacyjną, akademickich kół przedmiotowych i letnich obozów naukowych,

  7. programy warsztatów dla nauczycieli w obszarze rozpoznawania uzdolnień oraz doskonalenia nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.

 

Korzystając z upoważnień ustawowych w odniesieniu do wykonywania zadań własnych powiatu, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-06-2011 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-06-2011 09:19