Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Główne cele działań z zakresu pomocy społecznej to:

1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej składa podanie o przyjęcie do domu pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ośrodek Pomocy Społecznej wymagany komplet dokumentów przekazuje do PCPR, który wystawia decyzję administracyjną kierującą do odpowiedniego typu domu. Na terenie powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomo
 • cy Społecznej w Kwidzynie dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych; liczba miejsc – 110

Dom Pomocy Społecznej, 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18, tel. 2793721

 • Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie dla osób dorosłych psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie; liczba miejsc – 166

Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze", 82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6, tel. 2774257

2. Podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin lub osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, adopcyjnej.

  Rodziny bądź osoby, które zgłaszają chęć zostania rodziną zastępczą muszą przejść odpowiednie szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych. Zadanie to zostało zlecone w drodze umowy dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, w ramach którego działa Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kwidzynie. Zainteresowane osoby bądź rodziny składają podanie do Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie (82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 14, tel. 2797013), który dokonuje odpowiedniej kwalifikacji. Następnie rodzina składa podanie do Sądu właściwego na miejsce zamieszkania dziecka o rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

3. Udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.

Rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczanego dziecka w wysokości:

 • 40% kwoty 1.621,00 – tj. 648,40 zł.
 • 60% kwoty 1.621,00 – tj. 972,60 zł. w przypadku dzieci w wieku do 7 lat oraz od 7 lat do 18 lat otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
 • 80% kwoty 1.621,00 – tj. 1.296,80 zł. w przypadku dzieci do 7 lat otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny oraz w przypadku dzieci od 7 do 18 lat umieszczonych w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem wypłaca się dodatkowo 10 % kwoty 1.621,00 zł. z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania.

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód (rentę rodzinną, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty) kwotę pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej pomniejsza się o 50% dochodu dziecka. Jednak ostateczna pomoc nie może być niższa, niż 10% kwoty 1.621,00 zł. – tj. 162,10 zł.

Ponadto rodzina zastępcza może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150 % podstawy stanowiącej kwotę dla rodziny zastępczej tj. 2.431,50 zł.

Wszystkie świadczenia są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast rodzinom zastępczym pełniącym rolę pogotowia rodzinnego przysługuje z tytułu świadczonej opieki i wychowania miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120 % kwoty 1.621,00 zł. – tj. 1.945,20 zł.. W okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka rodzinie tej natomiast przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80 % kwoty 1.621,00 zł. – tj. 1.296,80.

Ponadto każda rodzina pełniąca rolę pogotowia rodzinnego otrzymuje na każde umieszczone dziecko pomoc pieniężną ustaloną według kryteriów, jak dla rodzin zastępczych.

4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  Po uzyskaniu pełnoletności osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. PCPR wspólnie z wychowankiem i jego opiekunem opracowuje indywidualne plany usamodzielnienia. Program usamodzielnienia określa między innymi pomoc w uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, podjęcia zatrudnienia, poradnictwa w niezbędnym zakresie. Ponadto Centrum udziela wsparcia materialnego w postaci jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i w formie rzeczowej na zagospodarowanie (wysokość pomocy kształtuje się od 400 % do 100 % kwoty 1.621,00 zł.) oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (wysokość pomocy wynosi 30 % kwoty 1.621,00 zł.).

5. Kierowanie dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo - wychowawczych i pogotowi rodzinnych.

Skierowania wydawane są na podstawie orzeczenia sądu, wniosków rodziców lub opiekunów prawnych. Po skompletowaniu dokumentacji i znalezieniu miejsca w odpowiedniej placówce zostaje wydana decyzja administracyjna.

Na terenie powiatu funkcjonują:

 • Dom Dziecka w Kwidzynie - 80 miejsc

Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej, 82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 56/58, tel. 2793365

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 50 miejsc

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, 82-500 Kwidzyn, ul. Moniuszki 5, tel. 2793871

 • Placówka Rodzinna w Postolinie - 6 miejsc

82-400 Sztum, Postolin, tel. 2775280

 • Placówka Rodzinna w Sadlinkach - 6 miejsc

82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, tel. 2757667

 • Placówka Rodzinna w Pastwie - 6 miejsc

82-500 Kwidzyn, Pastwa 43, tel. 2757769

 • 7 pogotowi rodzinnych - 25 miejsc

6. Pomoc uchodźcom.

  Osobom, które przybyły do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej lub posiadają status uchodźcy udziela się pomocy w integracji ze środowiskiem oraz pomocy finansowej w formie zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny.

7. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

  W OIK mogą uzyskać pomoc i wsparcie osoby i rodziny, których zdrowie i życie jest zagrożone z powodu przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych. Pomoc udzielana jest w formie pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie krótkoterminowego schronienia.

  Ośrodek na zlecenie PCPR jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Kwidzynie.

  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 14, tel. 2797013

8. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

PCPR udziela wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób oczekujących różnych form pomocy z terenu powiatu. W Centrum można uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad na jakich przysługuje pomoc a także o instytucjach udzielających świadczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 28-11-2008 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2008 10:42