Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

Pełnomocnik Starosty: Andrzej Wróblewicz
pok. 116b I piętro, tel. (55) 646-50-17
e-mail: ochr.srodowiska@powiatkwidzynski.pl

Inspektor: Magdalena Koplin
pok. 109b I piętro, tel. (55) 646-50-61
e-mail: budownictwo@powiatkwidzynski.pl
 

Pozwolenia na budowę 
p. 109-110, tel.
646-50-48, 646-50-22

 

Ogólny zakres działalności Wydziału Architektury i Budownictwa: 

Do zakresu działania stanowisk pracy architektury i budownictwa należy wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w szczególności:

1/ przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, 

2/ prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji, postanowień, zgłoszeń i zaświadczeń, 

3/ przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, postanowień i zgłoszeń wynikających z ustawy Prawo budowlane,

4/ uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w wspólnych czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

5/ przygotowywanie polecenia starosty właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi wynikającego z prowadzoną budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych, 

6/ opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i projektów studium pod względem przyjętych rozwiązań,

7/ uzgadnianie projektów planów miejscowych,

8/ zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych dla ochrony dóbr kultury, 

9/ wnioskowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji zabytków, 

10/ przygotowywanie zaświadczenia, że lokal spełnia wymogi uznania go za samodzielny lokal mieszkalny, 

11/ przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, stanowiących podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego, 

12/ potwierdzanie oświadczeń zamawiających wykonywanie inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej o przeznaczeniu jej w stopniu powyżej 60% na cele budownictwa mieszkaniowego, 

13/ sporządzanie sprawozdawczości budowlanej na potrzeby organów budowlanych i GUS, 

14/ przygotowanie archiwalnej dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych i przekazywanie jej do archiwów Starostwa, tworzenie rejestrów tych dokumentacji i udostępnianie ich na wniosek Inwestora.

15/ prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska, poprzedzającego wydanie pozwolenia na budowę obiektów mających wpływ na środowisko naturalne, upublicznienie wyników tego postępowania.

16/ w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po upoważnieniu przez właściwego ministra, udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

17/ przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach określonchy Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. " o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych"
- decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych
- decyzji o pozwolenie na budowę dróg powiatowych i gminnych
- decyzji o pozowleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 23-01-2013 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 04-02-2013 13:00