Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 Lokalizacja : I piętro

Pełnomocnik Starosty :Andrzej Wróblewicz
pok.116B , tel. (55) 646-50-17,
e-mial: ochr.srodowiska@powiatkwidzynski.pl

Załatwianie spraw związanych z: 

 

 • wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, geologią i odpadami , ochroną przed hałasem,
  pok. 116, tel. (55)646-50-14

 • rolnictwem, leśnictwem , rybactwem , gospodarką wodną , ochroną powietrza, obsługą Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, hydrogeologią, ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zgłaszaniem instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.
  pok. 117, tel. (55)646-50-14

 

Informacje ogólne o zakresie działania wydziału:

Wydział zajmuje się wydawaniem zezwoleń na korzystanie ze środowiska, zarządza Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska, prowadzi sprawy rybactwa śródlądowego oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

PROCEDURY WYDZIAŁOWE
Informacje szczegółowe, jakie sprawy można załatwić w wydziale:

Lp.

Rodzaj sprawy

Wymagane dokumenty

Uwagi

1

Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej  2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nie większym niż 20  000 m3

 • wniosek (druk 1),
 • projekt prac geologicznych
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 616 zł
  oraz
  Opłata eksploatacyjna ustalona w oparciu o wielkość powierzchni terenu na którym jest prowadzona działalność.

2.

 

 

Uzyskanie  koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie większym niż 20 000 m3

 

 • wniosek (druk 2),
 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej,
 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach której będzie prowadzona działalność,
 • dokumentacja geologiczna
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłata skarbowa: 
 • 616 zł
3. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wniosek (druk 3)
 • kopia potwierdzenia  dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 •  2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych z wiązku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.
4.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wniosek (druk  4)
 • kopia potwierdzenia  dokonania opłaty skarbowej

     
Uwaga:

Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zakończeniu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli są wymagane.

Opłata skarbowa:

 • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 82,00 zł. pozostałe. 

   
5.

 

 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu  odpadów

 

 • wniosek (druk  5)
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Uwaga:

Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zakończeniu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli są wymagane

Opłata skarbowa:

 • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 82,00 zł. pozostałe. 

   
6.

Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

 • wniosek(druk 6),
 • program gospodarki  odpadami.
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa :

 • 505,00 zł.
7.

Przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

 

 • informacja o wytworzonych   odpadach i sposobach gospodarowania odpadami (druk 7)

Bez opłat

8.

 Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wniosek (druk 8) studium ochrony atmosfery,
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
 •  506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców. 
9.

 zgłaszanie instalacji , z których emisje nie wymagają pozwoleń, a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko

 • zgłoszenie (druk 9)
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
 • 120,00 zł.
10.

Wydawanie kart wędkarskich

 • wniosek (druk 10),
 •  zaświadczenie o zdanym egzaminie w zakresie ochrony i amatorskiego połowu ryb
 • aktualna fotografia

Opłata skarbowa:

Inne opłaty:

 • 10,00 zł opłata za kartę wędkarską- płatne w kasie starostwa
11.

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

 

 • wniosek (druk  11),
 •  operat wodnoprawny.
 •  decyzja o warunkach zabudowy bądź wypis i wyrys z miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

Opłata skarbowa:

 •  217,00 zł.

12.

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

 

 • wniosek (druk 12), 
 • dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i długość, szerokość i rodzaj materiału, z którego jest wykonany
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za wydanie zaświadczenia

13.

Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych narzędzi połowowych

 

 •  wniosek (druk  13)
 •  kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa:

 • 82,00 zł – za wydanie zezwolenia

 

14.

Wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

 

 • wniosek (druk 14),
 • wypis z rej 
 • plan realizacyjny z określonym obszarem przewidzianym do wyłączenia,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy I, II, III oraz IV, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego nalicza się należność jednorazową i opłatę roczną która płatna jest przez okres 10 lat. Wyłączenie na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego do pow. 0,05ha jest zwolnione z w/w opłat.

15.

Przyjmowanie wniosków dotyczących przydziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wniosek (druk 15),
 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • plan finansowy,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • oświadczenie o ponoszeniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • zestawienie posiadanych pozwoleń,
 • dla inwestycji budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę,
 • dla odpadów niebezpiecznych wymagane jest zezwolenie na ich wytwarzanie, usuwanie, transport, wykorzystanie lub ich unieszkodliwianie,
 • informacje określone ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Bez opłat

 

16. Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru roślin i zwierząt z gatunków chronionych

Uwaga:

W przypadku zmiany miejsca przetrzymywania zwierząt lub zmiany danych w rejestrze ( np. zmiana ilości zwierząt ) należy powiadomić o tym urząd w terminie 14 dni.

 

 • wniosek o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru (druk 17)

  Załączniki:  
 • Kopia zezwolenia na wywóz do kraju lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku.
 • Kopia dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie w hodowli lub innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Opłata skarbowa:
 • 26,00 zł. za dokonanie wpisu do rejestru


 

 

17. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach należących do gmin Bez opłat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 23-01-2013 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-01-2013 13:58