Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/191/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2013 r.

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 §1

Określa się zadania oraz wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do podejmowania uchwał w sprawie przesunięć środków Funduszu między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat Kwidzyński w 2013 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok dla powiatu. Zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostały określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 96, poz.861 z późn. zm.).

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z poźn. zm.) Zarząd Funduszu przekazał informację o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem, przypadających powiatowi na realizację zadań w roku 2013 r.

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r., wysokość środków przypadających według algorytmu w 2013 roku dla Powiatu Kwidzyńskiego wynosi 1.968.373 zł, w tym 1.316.844 zł na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (89 uczestników) oraz 651.529 zł na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych na bieżący rok budżetowy oraz skalę potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie powiatu kwidzyńskiego, proponuje się następujący plan zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz środków na ich realizację, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie wysokości środków w stosunku do roku ubiegłego proponuje się, aby w pierwszej kolejności uwzględnić najpilniejsze życiowe potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, tj. min: zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie korzystali z dofinansowania w 2012 roku wraz z opiekunami oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej tj. na podjęcie działalności gospodarczej i utworzeniu nowych miejsc pracy.

Ponadto w odniesieniu do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej proponuje się obniżenie przysługującego dofinansowania do:

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o 30% kwoty udziału własnego osoby niepełnosprawnej za zakup danego przedmiotu lub środka z uwzględnieniem §13 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

- sprzętu rehabilitacyjnego o 20% przysługującego dofinansowania,

- turnusów rehabilitacyjnych o 20 % przysługującego dofinansowania.

Przyjęcie obniżenia dofinansowania do zadań w ramach rehabilitacji społecznej pozwoli na objęcie tą formą większej liczby osób niepełnosprawnych. Ponadto w każdym z zadań dotyczących rehabilitacji społecznej pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będzie przysługiwać dzieciom i młodzieży.

W odniesieniu do zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000 zł na zwrot kosztów wyposażenia około 5 stanowisk pracy oraz kwotę w wysokości 200.000 zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla około 6 osób. Wielkość tych środków została oszacowana na podstawie zainteresowania tą formą pomocy przez osoby niepełnosprawne i pracodawców.

W celu efektywnego wykorzystywania środków PFRON Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania w trakcie roku budżetowego przeniesień środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w taki sposób, aby nie powodowało to zmian w ustalonym algorytmie środków przyznanych na realizację zadań ustalonych dla powiatu kwidzyńskiego.

Powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spełnia wymogi określone w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Załącznik Nr1

do uchwały Nr XXVII/191/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2013 r.

 

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 przeznaczonych na poszczególne zadania

 

 

 

I. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej     -    400.000,- zł

 

 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

200.000,- zł

2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

200.000,- zł

II.   Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej    -     1.568.373,- zł

 

 

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)

1.316.844,- zł

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

40.000,- zł

3. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b)

30.000,- zł

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit c

121.529,- zł

5. Likwidacja barier architektonicznych ,
w komunikowaniu się i technicznych w  związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit d)     

   

60.000,- zł

III.              Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem

 

1.968.373,- zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 27-03-2013 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 27-03-2013 10:20