Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Uchwała nr XXVII/193/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2013 r.

 

o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2, § 3, §4, § 6 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„ § 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 77.696.052 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 76.323.194 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.372.858 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 75.766.855 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73.842.906 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60.718.278 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:42.694.254 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:18.024.024 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.094.318 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.907.575 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 2.147.636 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.147.636 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie 499.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.476.099 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.923.949 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.573.949 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 1.089.796 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350.000 zł.

 

§ 3 ust. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.929.197 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 546.284 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.475.481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§4 ust. 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 154.000 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.000.000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.000 zł.

 

§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 775.648 zł oraz wydatki na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 927.232 zł.

 

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.”

 

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania:

1. załacznik nr 1 do uchwały

2. załacznik nr 2 do uchwały

3. załacznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 6 do uchwały

5. załącznik nr 7 do uchwały

6. uzasadnienie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 27-03-2013 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 27-03-2013 10:33