Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 323/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014. 2014-01-09 12:17
dokument Uchwała Nr 324/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2014. 2014-01-09 12:18
dokument Uchwała Nr 325/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2014 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 220/13 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2013R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 19/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 LUTEGO 2015 R. ) 2015-04-23 14:12
dokument Uchwała Nr 326/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie dalszego pełnomocnictwa Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy". 2014-01-17 09:26
dokument Uchwała Nr 327/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 106/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczącej zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy". 2014-01-17 09:29
dokument Uchwała nr 328/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. 2014-01-23 13:08
dokument Uchwały nr 329/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2014 r. 2014-01-23 13:11
dokument Uchwała nr 330/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2014-01-23 13:14
dokument Uchwała Nr 331/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych -"Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2014-01-23 13:15
dokument Uchwała Nr 332/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości. 2014-01-23 13:22