Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwały nr 329/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2014 r.


Uchwały nr 329/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 2a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),§ 2 ust.1 i 2, § 5, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) oraz uchwały Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014.

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wymienione w uchwale budżetowej środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 162 489 zł przeznacza się na:

 1. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

 2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

 3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

 4. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

 5. szkolenie rad pedagogicznych,

 6. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

 7. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

 8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

§ 2

 

 1. W roku 2014 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 1800 zł.

 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:

 1. specjalności związane z kształceniem z przedmiotów zawodowych,

 2. oligofrenopedagogika,

 3. wychowanie do życia w rodzinie,

 4. ogólnokształcące i specjalistyczne - wynikające tylko z pilnych potrzeb kadrowych szkoły lub placówki.

 1. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie może być przyznane:

 1. studia wyższe,

 2. studia podyplomowe,

 3. kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Wymienione specjalności i formy kształcenia wynikają z wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach.

 

§ 3

 

Plan podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby oraz przydatność form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkoły/placówki.

 

§ 5

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego zgodnie z kompetencjami.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 329/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW
NA WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK 2014

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez szkoły i placówki oświatowe.

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota ogółem zł

1

2

3

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

17 357,00 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

18 896,00 zł

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

19 966,00 zł

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

23 324,00 zł

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

23 588,00 zł

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

7 806,00 zł

7.

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

5 458,00 zł

8.

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

20 315,00 zł

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

14 710,00 zł

10.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie

4 972,00 zł

11.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

1 097,00 zł

 

Razem szkoły i placówki

157 489,00 zł

12.

Szkolenie kadry kierowniczej - w dyspozycji organu prowadzącego

5 000,00 zł

 

Ogółem doskonalenie

162 489,00 zł

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w uchwale Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014 zapisane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełnienia i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli oraz zdań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa. Zgodnie z § 6 ust. 2 tego samego rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów placówek oświatowych przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu rozwoju szkoły, rozwoju zawodowego nauczycieli i wniosków nauczycieli o dofinansowanie.

Z kolei na podstawie § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Przedkładany projekt uchwały, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 23-01-2014 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-01-2014 13:11