Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR XLI/247/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 LUTEGO 2010 R. ORAZ UCHWAŁA NR. XIII/88/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 GRUDNIA 2011 R.)

Uchwała Nr V/28/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 81, poz. 1456).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Natomiast na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Powyższe programy realizowane są w szczególności ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Program utworzony na podstawie powołanego wyżej art. 90t ust. 1 pkt 2 jest aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania edukacji. Uchwała o przyjęciu programu nie może zawierać przepisów określających warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Przepisy szczegółowe, stosownie do ust. 4 cytowanego artykułu, powinna dookreślić odrębna uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na danym terenie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Zaistniała potrzeba weryfikacji dotychczas funkcjonującego programu stypendialnego na podstawie uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2011 r., spowodowana w szczególności koniecznością wprowadzenia istotnych zapisów, wynikających ze zmiany prawa oświatowego w zakresie podstawy programowej.

Przyjęcie nowego programu, zaproponowanego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, a następnie określenie warunków jego realizacji odrębną uchwałą, pozwoli na dostosowanie regulacji w zakresie przyznawanych stypendiów do obowiązującego stanu prawnego.

Wobec powyższego wnosi się o przyjęcie w drodze uchwały o charakterze wewnętrznym Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego, skierowanego do uczniów zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu przewiduje się udzielanie uzdolnionym uczniom pomocy materialnej w formie stypendium o charakterze motywacyjnym. Zakłada się finansowanie programu ze środków własnych powiatu, w wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej.

Program będzie realizowany na podstawie uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Cele programu są zgodne z założeniami „Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego - strategia na lata 2010-2015”, w której jednym z priorytetów jest podniesienie efektów kształcenia, m.in. poprzez wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych za pośrednictwem systemu stypendialnego, w związku z czym zasadnym jest przyjęcie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego, który zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych, poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym uczniom. Przyjęcie programu pozwoli na kontynuowanie dotychczasowych działań powiatu w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

z terenu powiatu kwidzyńskiego

 

§ 1

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego, zwany dalej Programem, zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym uczniom, mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego.

§ 2

Cele Programu:

  1. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym poprzez wspieranie oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce i rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych, a także upowszechnianie informacji o wynikach i efektach ich pracy;
  2. towarzyszenie w rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym;

  3. kształtowanie pozytywnego wzorca opartego na edukacji;

  4. motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych zadań służących rozwojowi kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się oraz do samorealizacji uczniów;

  5. motywowanie uczniów do reprezentowania powiatu w olimpiadach i turniejach o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym), ogólnopolskim (centralnym), bądź w innych konkursach, umożliwiających zdobycie indeksu na wyższą uczelnię;

  6. promocja Powiatu Kwidzyńskiego w województwie i na arenie ogólnopolskiej.

§ 3

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

§ 4

Powiat Kwidzyński tworzy warunki, o których mowa w § 1 i realizuje cele określone w § 2, poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze motywacyjnym.

§ 5

Zakładane rezultaty Programu:

  1. zwiększenie aspiracji i aktywności edukacyjnych uczniów;

  2. wzmocnienie poczucia więzi społecznych i własnej wartości uczniów;

  3. wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych;

  4. klasyfikowanie szkół Powiatu Kwidzyńskiego w rankingach najlepszych szkół dzięki sukcesom uczniów w olimpiadach i turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich oraz dzięki osiąganiu wysokich wyników z egzaminów maturalnych i zawodowych.

§ 6

Szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz tryb postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 7

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określona będzie corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 29-04-2015 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 29-04-2015 11:27