Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Uchwała nr XXIX/211/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2013 r.

 

o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 

W uchwale nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2, § 6 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„ § 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 78.352.507 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 76.969.649 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.382.858 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 76.423.310 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.239.871 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60.923.772 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:42.968.421 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:17.955.351 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.262.818 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.911.575 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 2.166.607 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.166.607 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie 499.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.476.099 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.183.439 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.833.439 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 1.089.796 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350.000 zł.

 

§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 778.648 zł oraz wydatki na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 930.232 zł.

 

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.”

 

§ 2.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania:

1. załacznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załacznik nr 6 do uchwały

4. załacznik nr 7 do uchwały

5. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-05-2015 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2015 11:29