Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXXII/223/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Uchwała nr XXXII/223/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 września 2013 r.

 

o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 

W uchwale nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2, § 5 pkt. 3 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„ § 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 78.682.961 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 76.161.559 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.521.402 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 76.753.764 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.278.737 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 61.128.172 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.899.245 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.228.927 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.188.370 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.891.575 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 2.095.521 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.095.521 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie 499.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.476.099 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.475.027 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.125.027 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 1.290.127 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350.000 zł.

 

§ 5 Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.”

 

§ 2.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załacznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 5 do uchwały

4. załacznik nr 6 do uchwały

5. załącznik nr 7 do uchwały

6. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-05-2015 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2015 11:34