Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 59/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

 

Uchwała nr 59/15

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 1 i ust. 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, Pani Elżbiecie Polakiewicz, nauczycielowi dyplomowanemu, na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

§ 2.

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, natomiast zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a ponadto do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Z kolei art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) stanowi, iż stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Ponadto w myśl ust. 14 tego samego artykułu po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13 (tj. 5 lat szkolnych) organ prowadzący w szczególności, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: art. 36a ust. 1 i ust. 14 - wykonuje zarząd powiatu (art. 5c pkt 2 cytowanej ustawy).

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. kończy się okres powierzenia Pani Elżbiecie Polakiewicz, nauczycielowi dyplomowanemu, stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo. Stanowisko to zostało powierzone w drodze konkursu.

Pani Elżbieta Polakiewicz spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora placówki określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.). W ciągu ostatnich 5 lat sprawowania funkcji dyrektora Pani Elżbieta Polakiewicz należycie wypełniała swoje obowiązki, niejednokrotnie otrzymała Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego, a placówka może poszczycić się licznymi osiągnięciami.

Przedłużenie Pani Elżbiecie Polakiewicz powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach oraz zostało uzgodnione z Pomorskim Kuratorem Oświaty.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-08-2015 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-08-2015 10:32