herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Informacja dotycząca osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnienia.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ SPOSÓB WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

 

 

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.).

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

3

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2015 r. Poz. 693).

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

4

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203, z późn. zm.).

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

 

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6

Osoba, która ukończyła 65 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

8

Kobiety w ciąży

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

* Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 i 8 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 07-01-2016 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 18-09-2017 09:38