Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XX/106/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2017r. o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017.

Uchwała nr XX/106/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 lutego 2017 r.

 

o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814 , ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

W uchwale Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, 2,3,6 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„ § 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 87.782.640 zł, w tym:

1) dochody bieżące 80.161.113 zł,

2) dochody majątkowe 7.621.527 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 92.736.440 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.306.276 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64.601.049 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.489.038 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.112.011 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.574.779 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.612.430 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.950.549 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.896.002 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2017 w kwocie 36.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 530.909 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.430.164 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.930.164 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8.830.384 zł, z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.505.826 zł,

 

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 4.500.000 zł.

 

 

§ 3 ust. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.953.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.200.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.246.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.000.000 zł.

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały. ”

 

§ 2.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 6 do uchwały

5. załącznik nr 7 do uchwały

6. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-03-2017 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 01-03-2017 08:45