Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XX/107/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

Uchwała Nr XX /107 /2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 lutego 2017 r.

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie kwidzyńskim

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kwidzyńskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 213 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

 

Z mocy powołanej wyżej ustawy szkoły działające na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół. Z dniem 1 września 2017 r.:

  1. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową,

  2. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia,

  3. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy,

  4. szkoła policealna staje się szkołą ponadpodstawową.

Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego, tj. od 1 września 2019 r.:

  1. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

  2. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum.

Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy ww. ustawy ulegają likwidacji poprzez wygaszanie. Zgodnie z art. 127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Przepisy ustawy dopuszczają różny tryb wygaszenia gimnazjum, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu.

Zgodnie z brzmieniem art. 213 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, zadaniem powiatu jest opracowanie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Niniejsza uchwała, w odrębnych załącznikach, określa plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu kwidzyńskiego lub przebywającym w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Ponadto uchwała określa projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.

Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców powiatu kwidzyńskiego oraz oceny zapotrzebowania na szkoły danego typu w powiecie kwidzyńskim.

Dostosowanie sieci szkół w powiecie kwidzyńskim do reformy sytemu oświaty zostało poprzedzone analizą aktualnie obowiązującej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, rozmowami z dyrektorami szkół, a także analizą demograficzną dzieci i młodzieży zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim i uczących się w szkołach podstawowych oraz gimnazjach we wszystkich gminach powiatu kwidzyńskiego wg stanu na 30 września 2016 r.

W kontekście projektowanych zmian, szczególnej analizie poddano wskaźniki dotyczące uczniów szkół specjalnych, dla których Powiat Kwidzyński jest organem prowadzącym:

  1. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, w strukturze którego aktualnie funkcjonują: gimnazjum specjalne, szkoła przysposabiająca do pracy, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach, w którym obecnie funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 

Warunki demograficzne w powiecie kwidzyńskim - poparte wynikami przeprowadzonej prognozy liczby uczniów szkół specjalnych na lata 2017-2021, wykazującej spadającą tendencję liczebności uczniów szkoły podstawowej specjalnej - wskazują na brak potrzeby powoływania kolejnej szkoły podstawowej specjalnej na terenie powiatu. Aktualnie w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach łącznie w klasach I - VI uczy się 68 uczniów, z uwzględnieniem wszystkich niepełnosprawności: intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 10 oddziałach klasowych. W perspektywie lat 2017-2021 przewiduje się, iż szacunkowa liczba uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach będzie się wahać w granicach od 75 - w roku 2017 - do 64 w roku 2021 w ramach struktury wynikającej z nowego ustroju szkolnego i we wszystkich ww. niepełnosprawnościach.

W związku z powyższym proponuje się stopniowe wygaszenie Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Powiat Kwidzyński, będący organem prowadzącym gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, podjął decyzję o pozostawieniu gimnazjum w dotychczasowej formie do dnia 31 sierpnia 2019 roku, tj. do momentu zakończenia jego działalności, przyjmując takie rozwiązanie jako najbardziej optymalne i najkorzystniejsze zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów tej szkoły.

Jednocześnie uznano, że 8-klasowa szkoła podstawowa w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, dysponując odpowiednimi warunkami lokalowymi, w pełni zaspokoi potrzeby uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przygotowanie niniejszych rozwiązań poprzedziły konsultacje z dyrektorami szkół specjalnych, w zakresie proponowanego trybu wygaszenia gimnazjum, a także możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pozostałym uczniom.

Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii kuratora oświaty oraz związków zawodowych. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-03-2017 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 01-03-2017 08:53