Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XX/108/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2017, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

Uchwała nr XX/108/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 lutego 2017r.

 

 

w sprawie przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2017, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 814 ), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 42 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672 ), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 198), w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1870)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2017 w formie dotacji celowej, w wysokości 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych ) na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

Uchwałą nr XL/284/2014 z dnia 27 października 2014r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego przyznała Gminie Gardeja pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2015r. Gmina Gardeja zwróciła się o przesunięcie przyznanej dotacji na rok budżetowy 2017 z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W dniu 2 lutego 2017r. Gmina Gardeja ponownie złożyła wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu powiatu na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

Realizacja planowanej inwestycji wpłynie na podniesienie efektywności oczyszczania ścieków i pozwoli w dalszych planach, na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gardeja.

Pozwoli to na poprawienie warunków prowadzenia przez gminę gospodarki wodno - ściekowej oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska w gminie a także podniesie standard życia mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.

Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie umowa zawarta pomiędzy stronami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-03-2017 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 01-03-2017 08:55