herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego (dz. 350/17 przy ul. Donimirskich w Ryjewie).

 

 

 

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Donimirskich w Ryjewie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 350/17 o pow. 0,3548 ha, wpisana do księgi wieczystej nr GD1I/00033536/1.

Nieruchomość położona przy ul. Donimirskich na obrzeżu miejscowości w sąsiedztwie lasu. Przeznaczenie: brak planu miejscowego, zgodnie z decyzją Wójta Gminy nr GKI/ZI.3730.2.3.2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. o warunkach zabudowy zapewniona jest możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej - wg uzgodnień z gestorami sieci i warunkami zabudowy jw.

Nieruchomość zostanie obciążona przy umowie sprzedaży, nieodpłatną służebnością gruntową ustanowioną wpisem do księgi wieczystej, polegającą na udostępnieniu nieruchomości w zakresie niezbędnym do usunięcia awarii lub wykonania remontu instalacji c.o. zlokalizowanej na działce nr 350/17 o pow. 0,3548 ha na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 350/9 o pow. 0,1379 ha położonej przy ul. Donimirskich 4 w Ryjewie, której aktualnym właścicielem jest Powiat Kwidzyński (KW nr GD1I/00033536/1).

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85 000 zł + VAT,

2. Przetarg odbędzie się dnia 22.05.2017 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b, pokój nr 111 (przetarg pierwszy).

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 8 500 zł w terminie do dnia 18.05.2017 r. w punkcie kasowym Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w budynku starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Nr 38 8300 0009 0013 5294 2000 0050 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z zastrzeżeniem, iż za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

4. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

5. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, przy czym płatność ceny wylicytowanej wymagana jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej;

- zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

6. Sprzedający w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

8. Koszty związane z czynnościami notarialnymi ponosi nabywca.

9. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

10. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w pok. nr 118 Starostwa Powiatowego w Kwidzynie lub telefonicznie pod nr 55 646 50 43.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 20-04-2017 06:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 20-04-2017 06:41