herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała nr 242/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2017r w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół oraz palcówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Uchwała nr 242/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 maja 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół oraz palcówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn

 2. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn

 3. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty

 4. Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn.

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Tryb i zasady przeprowadzania konkursów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 36a ust. 1 wykonuje zarząd powiatu (art. 5c pkt 2 cytowanej ustawy). Z kolei w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ogłasza organ prowadzący szkołę.

Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczną szkołę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie, a ponadto informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby szkoły. Informacja o sposobie
i terminie składania ofert zawarta została w ogłoszeniu konkursu.

Konieczność przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn,

 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn,

 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty,

 4. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn

wynika z faktu, iż obecnym dyrektorom w/w zespołów szkół z dniem 31 sierpnia 2017 r. kończy się okres powierzenia stanowiska dyrektora, natomiast w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach z dniem 31 lipca 2017 r. osobie pełniącej obowiązki dyrektora kończy się okres powierzenia pełnienia tych obowiązków. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały 242/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 maja 2017 r.

 

 

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
 z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA:

 

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn

 2. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn

 3. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty

 4. Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.):

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1.  

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisamiw sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

 

2. Stanowisko dyrektora publicznej placówki: placówki oświatowo-wychowawczej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9.

 

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9.

 

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9 ogłoszenia.

 

5. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół/placówki,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721,
z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379,
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego
,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA - ……… (nazwa zespołu szkół/placówki),   w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 15:00

 

na adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn (Biuro Obsługi Interesantów).

 

O dochowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

IV. Postępowania konkursowe:

 1. Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

                                                                                                               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 12-05-2017 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2017 09:27