Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 315/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roli partnera do realizacji projektu "Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim" oraz udzielenia pełnomocnictwa Renacie Majdzie - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020.

Uchwała nr 315/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roli partnera do realizacji projektu „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” oraz udzielenia pełnomocnictwa Renacie Majdzie – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460,1475)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roli partnera do realizacji projektu „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” w ramach ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez PCPR w Kwidzynie w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku , ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk, który pełnił będzie rolę lidera partnerstwa.

 

§ 2.

 

1.Udziela się pełnomocnictwa Renacie Majdzie – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 w tym do: podpisywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania i aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz innych decyzji wiążących, w ramach projektu.

2.Pełnomocnictwo obejmuje okres realizacji projektu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kwidzyn, dnia 11 stycznia 2018 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na mocy uchwały nr 315/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. udziela Renacie Majdzie pełniącej funkcję Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu, w tym do: podpisywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania i aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz innych decyzji wiążących, w ramach projektu realizowanego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) w ramach konkursu - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Pełnomocnictwo udziela się na okres realizacji projektu.

 

UZASADNIENIE

W związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

W związku z powyższym Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku zwrócił się do Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w projekcie „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, w ramach środków RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt partnerski złożony został w ramach ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych. RPO WP 2014-2020 (RPPM.06.02.00-IZ.00-22-002/17). Projektodawcą, a zarazem liderem partnerstwa, jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk, natomiast partnerem: Powiat Kwidzyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

W projekcie dla PCPR zaplanowane zostały środki na działania specjalistyczne na rzecz wsparcia dziecka i rodziny zastępczej. Na działania projektowe złożą się między innymi: wsparcie specjalistyczne dla rodzin (psycholog, mentor, opiekun rodziny, pedagog, poradnictwo, warsztaty podnoszące wiedzę, zakup materiałów edukacyjnych).

Okres realizacji projektu od 01.04.2018 r. do 30.03.2020 r.

Wartość całego projektu - 2 337 312,90 zł, w tym koszty bezpośrednie - 2 023 446,00 zł.

bezpośrednie przewidziane dla Partnera projektu: 516 000,00 zł (Dofinansowanie 100%) oraz koszty pośrednie na promocję i zarządzenie projektem, które wynoszą 77 400,00 zł.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-01-2018 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 18-01-2018 10:12