Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXVIII/160/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XVII/87/2016 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XIII/100/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)

Uchwała Nr XXVIII/160/2018

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 15 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pomor. poz. 3763).

Do postępowań w sprawie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone w uchwale, o której mowa w ust. 1.

Do postępowań w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 1 stosuje się zasady określone w uchwałach i przepisach obowiązujących w okresie udzielenia dotacji.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu (art. 40 ust. 1 cytowanej ustawy). Z kolei w myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Ustawa w zasadniczej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego nowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Dotychczas przedmiotową materię regulowała uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pomor. poz. 3763). W porównaniu do treści dotychczasowej uchwały, w projekcie nowej, w szczególności:

  • zrezygnowano z uregulowania podstaw obliczania dotacji, z uwagi na brak delegacji ustawowej,
  • zrezygnowano z określania zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, z uwagi na brak delegacji ustawowej,
  • dostosowano zakresy danych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania do nowych przepisów ustawowych.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i w związku z tym wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 załącznika do uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. załącznik do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-01-2018 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 11-12-2019 11:04