Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 320/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

 

Uchwała nr 320/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2, § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 2a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r., w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1 

Opracowuje się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2018 obejmujący środki w kwocie 156 207 zł wymienionej w rozdziałach: 80146 i 85446 uchwały budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Dofinansowaniem obejmuje się: studia wyższe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 2 000 zł na jednego nauczyciela w ramach następujących specjalności:

1) kształcenie z przedmiotów zawodowych, w zakresie następującch branż: chemia lekka (przetwórstwo papiernicze), ICT i elektronika, energetyka i ekoenergetyka oraz transport, logistyka i motoryzacja;

2) edukacja dla bezpieczeństwa;

3) doradztwo edukacyjno - zawodowe;

4) ogólnokształcące - wyłącznie w sytuacji trudności z pozyskaniem nauczyciela z terenu powiatu o wymaganej specjalności;

5) kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą;

6) w placówkach oświatowo - wychowawczych - kwalifikacje specjalistyczne

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 320/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota ogółem zł

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

15 472,00 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

19 483,00 zł

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

18 774,00 zł

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

23 899,00 zł

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

18 889,00 zł

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

8 551,00 zł

7.

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

4 754,00 zł

8.

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

17 907,00 zł

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

16 955,00 zł

10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

4 779,00 zł

11.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

744,00 zł

 

Razem szkoły i placówki

150 207,00 zł

12.

Szkolenie kadry kierowniczej - w dyspozycji organu prowadzącego

6000,00zł

 

Ogółem doskonalenie

156 207,00 zł

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w uchwale Nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018 zapisane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków z dnia 29 marca 2002 r. z późn. zm. (Dz. U. 2002 r., Nr 46, poz. 430) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę:

1) wnioski dyrektorów szkół i placówek;

2) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

3) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,

4) zadania związane z realizacją podstawy programowej,

5) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Z kolei na podstawie § 7 rozporządzenia, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane.

       Przedkładany projekt uchwały, został przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.1881). Projekt uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata” w Kwidzynie, natomiast Międzyzakładowa Komisja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność ”w Kwidzynie nie przedstawiła opinii w wyznaczonym terminie,  zatem zgodnie z art. 19 ust. 2  in fine  ww ustawy  nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-01-2018 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-01-2018 11:08