herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała nr 367/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn.

Uchwała nr 367/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 lipca 2018 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, wicedyrektorowi Pani Ewelinie Braun na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Jednocześnie w myśl art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: art. 63 ust. 13 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął w dniu 1 marca 2018 r. uchwałę nr 328/18 w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (odwołanie z dniem 27 sierpnia 2018 r. w związku ze złożoną rezygnacją), a w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę nr 342/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono kandydata (konkurs nie został rozstrzygnięty). Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Natomiast zgodnie z art. 63 ust. 13 tej samej ustawy do czasu powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej możliwe jest powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi. Stąd proponuje się powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie wicedyrektorowi - Pani Ewelinie Braun na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Z kolei stanowisko dyrektora szkoły będzie mogło zostać powierzone, ustalonemu zgodnie z art. 63 ust. 12 cytowanej wcześniej ustawy, kandydatowi na 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2018 r. do 31. 08. 2023 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-07-2018 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2018 11:43