Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 398/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Polakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.01. Edukacja przedszkolna.

Uchwała nr 398/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 9 października 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Polakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.01. Edukacja przedszkolna.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460,1475)

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się pełnomocnictwa Elżbiecie Polakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 0.3 Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna Pełnomocnictwo obejmuje okres realizacji projektu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kwidzyn, dnia 9 października 2018 r.

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na mocy uchwały nr 398/18 z dnia 9 października 2018 r. udziela Elżbiecie Polakiewicz pełniącej funkcję Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu, w tym do: potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania i aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz innych decyzji wiążących, w ramach projektu realizowanego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) w ramach konkursu - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Pełnomocnictwo udziela się na okres realizacji projektu.

 

 

UZASADNIENIE

 

Tytuł projektu „ Krok w przyszłość-wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z ternu powiatu kwidzyńskiego”

Projekt złożony został w ramach ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 03. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna (RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18). Projektodawcą jest Powiat Kwidzyński, Realizatorem projektu będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą i skierowany do procedury podpisania umowy.

W projekcie dla SOSW w Barcicach zaplanowane zostały środki na poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Na działania projektowe złożą się między innymi: wsparcie specjalistyczne dla 11 dzieci, tworzenie 4 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli kształcenia przedszkolnego. Wsparciem zostaną objęci również 22 rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Dla nich zaplanowano szereg spotkań w postaci pedagogizacji. Jako priorytet uznano również budowę palcu zabaw dla dzieci.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wartość całego projektu - 1 164 415,61 zł , w tym koszty bezpośrednie - 970 346,34 zł.

bezpośrednie przewidziane dla projektu: 970 346,34 zł z czego wkład własny niefinansowy w postaci sal wynosi 174 662,34 zł ,oraz koszty pośrednie na promocję i zarządzenie projektem, które wynoszą 194 069,27 zł.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 09-10-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 09-10-2018 12:17