Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 37/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały nr 74/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Uchwała Nr 37/19
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

 

o zmianie uchwały nr 74/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 74/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Dom działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.),

2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 964),

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),

6. ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017, poz. 882 z późn. zm.),

8. decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2009 r., Nr 11/2009 w sprawie zezwolenia Powiatowi Kwidzyńskiemu na prowadzenie domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej” z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18,

9. uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,

10.statutu nadanego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego,

11. niniejszego regulaminu organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu

Kwidzyńskiego,

12. innych przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.

 

2. Dodaje się § 3a regulaminu w brzmieniu:

1. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną o ponad gminnym zasięgu działania.

2. Dom jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dom i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4. Siedziba Domu mieści się w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18.

5. Dom jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

3. § 7 regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Odpłatność za pobyt w Domu reguluje art. 59-64 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

3. Obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu są w kolejności:

  1. Mieszkaniec Domu,
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. Gmina, z której osoba skierowana została do Domu.

4. Osoby i gmina określone w pkt b i c nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.

5. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnego dochodu pokrywane są wydatki
za niezbędne przedmioty osobistego użytku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

 

4. Do § 11 ust. 4 regulaminy dodaje się pkt c i d w brzmieniu:

  1. Kapelan,
  2. Psycholog.

 

5. W § 12 ust. 3 wprowadza się pkt 7 w brzmieniu: „fizjoterapeuta”.

6. § 17 i 18 regulaminy otrzymują brzmienie:

§ 17

Kapelan podlega bezpośrednio dyrektorowi. Do zadań kapelana należą w szczególności:

1. zapewnienie posługi religijnej Mieszkańcom Domu zgodnie z wymogami prawa kanonicznego,

2. opieka duszpasterska nad mieszkańcem jego rodziną oraz personelem Domu zgodnie

z normami religijnymi,

3. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kaplicy Domu,

4. współpraca przy organizowaniu i przeprowadzaniu spotkań świątecznych i imprez okolicznościowych.

§ 18

Psycholog podlega bezpośrednio dyrektorowi Domu. Działalność psychologa obejmuje czynności: diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, szkoleniowe, analityczne mieszkańców i pracowników Domu.

 

§ 2

Strukturę organizacyjną Domu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 3

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie pozostają bez zmian.

 

§ 4

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście Kwidzyńskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zmiana niniejszego regulaminu organizacyjnego wynika z konieczności dookreślenia i uzupełnienia zapisów w regulaminie.

Dopisano w § 2 regulaminu, iż Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie działa min. na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zezwalającej Powiatowi Kwidzyńskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Poza tym z regulaminu organizacyjnego wynikać winno, że Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną budżetową nieposiadjącą osobowości prawnej, którego gospodarka finansowa oparta jest na planie finansowym. Mimo, że Dom Pomocy Społecznej nie posiada osobowości prawnej to w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w Domu pracowników w rozumieniu kodeksu pracy czyli, że dyrektorowi przysługuje prawo zatrudniania, zmiany i rozwiązywania umów o pracę. Treść w/w reguluje § 3a regulaminu.

Ponadto dla większej przejrzystości i czytelności regulaminu wprowadzone zostały zapisy związane z podstawowymi zasadami odpłatności za korzystanie z pobytu w Domu jego mieszkańców (§ 7 ust. 2 do 5).

Dodatkowo celowym jest wyodrębnienie jako samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio dyrektorowi funkcji i stanowiska kapelana oraz psychologa. Kapelan to osoba duchowna, która z racji „powołania” jest funkcją, której nie sposób przyporządkować do jakiegokolwiek działu czy sekcji tym bardziej, że zakres jego zadań nie mieści się li tylko w dziale opiekuńczo-terapeutycznym, ponieważ obejmuje również oddziaływanie na pracowników Domu Pomocy Społecznej w związku z pełnioną funkcją duszpasterską. Podobnie jest z wyodrębnionym stanowiskiem psychologa, który jest wolnym zawodem i podobnie jak duchowny jest swoistym „lekarzem duszy”. Funkcja psychologa nie obejmuje li tylko oddziaływania diagnostycznego i terapeutycznego na mieszkańców Domu, ale również poprzez działalność szkoleniową i profilaktyczną winien wpływać na pracowników zajmujących się obsługą mieszkańców. W związku z powyższym te dwa stanowiska i funkcje zostały wyodrębnione i bezpośrednio podporządkowane dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej. Z tego też względu zmieniono regulamin w § 11 oraz dodano § 17 i § 18 regulaminu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do Uchwały Nr 37/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego: Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 06-03-2019 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 06-03-2019 08:44