Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 39/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku..

Uchwała nr 39/19

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 5 marca 2019 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz § 2, 3, 4, 5, 7 i 8 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2019, poz. 136) w związku z art. 70 a ust. 9, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz uchwał nr: III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019 oraz IV/17/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2019 obejmujący środki w kwocie 125 522 zł wymienionej w rozdziałach: 80146 i 85446 uchwały budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Dofinansowaniem obejmuje się: studia wyższe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, staże zagraniczne, wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 2 000 zł na jednego nauczyciela w ramach następujących specjalności:

1) w zakresie przedmiotów zawodowych w branżach, w jakich odbywa się kształcenie
w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński

2) doradztwo edukacyjno – zawodowe;

3) ogólnokształcące – wyłącznie w sytuacji trudności z pozyskaniem nauczyciela z terenu powiatu o wymaganej specjalności;

4) kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą;

5) w poradni, w placówkach oświatowo – wychowawczych – kwalifikacje specjalistyczne

6) kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota ogółem zł

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

9 596 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

12 170 zł

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

16 241 zł

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

19 810 zł

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

16 717 zł

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

9 603 zł

7.

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

1 021 zł

8.

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

9 535 zł

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

10 980 zł

10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

5 118 zł

11.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

731 zł

 

Razem szkoły i placówki

111 522

12.

Szkolenie kadry kierowniczej – w dyspozycji organu prowadzącego

14 000

 

Ogółem doskonalenie

125 522

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w uchwale Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019 zapisane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę:

1) wnioski dyrektorów szkół i placówek;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;

3) potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek w województwie, o których mowa w ust. 3;

4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Z kolei na podstawie § 8 rozporządzenia, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kwidzyński złożyli wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym oraz tabelę uzgodnień maksymalnej kwoty dofinansowania opłat. Wszystkie te dokumenty zostały uwzględnione przy projektowaniu niniejszej uchwały. Szczegółowy podział środków każdej ze szkół/placówki zawarty jest we wniosku o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 r.

Ponadto projekt niniejszej uchwały został skonsultowany z dyrektorami podczas narady Członka Zarządu z dyrektorami.

Przedkładany projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.1881) oraz art. 70a ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.

W ustawowym terminie w/w projekt uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast pozostałe dwa związki - WZZ „Solidarność – Oświata” w Kwidzynie oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kwidzynie - nie zajęły stanowiska.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 06-03-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2019 09:12